Preventieadviseur - Interim Management/Outsourcing

Advies en Begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties:

 • kleine, middelgrote en grote

Waarom beroep doen op deze ondersteuning:

 • beginnende preventieadviseurs sneller ‘op de sporen zetten' door het aanreiken van concrete methodieken
 • preventieadviseurs waarvan deze taak slechts een deel uitmaakt van hun takenpakket ondersteunen bij het uitbouwen van het preventiebeleid inzake welzijn op het werk
 • ervaren preventieadviseurs ondersteunen in actieterreinen waar zij minder know-how en ervaring in hebben
 • begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld bij specifieke actiepunten, tijdens of na reorganisatie / herstructurering, …
 • ter bevordering van de effectiviteit of van de onderlinge samenwerking of van beide, tussen managers (milieu, onderhoud, HR, …) of tussen de manager en zijn / haar medewerkers

Doel

Ondersteuning en begeleiding van de interne preventieadviseur zodat deze op een continu verbeterende, gestructureerde manier welzijnszorg verder integreert in de organisatie en de naleving van de welzijnswetgeving beter kan garanderen.

De interne preventieadviseur ondersteunen bij de onmiddellijke vertaling naar eigen organisatie van de sterk en snel evoluerende reglementaire bepalingen terzake.

De assistentie kan uiteenlopende vormen aannemen en verschillend van inhoud zijn; voorbeelden:

 • Praktische organisatie takenpakket van de preventieadviseur
 • Ondersteuning bij specifieke welzijnsprogramma's
 • Vertaling wetgeving naar eigen organisatie met een concreet actieplan
 • Integratie welzijnsbeleid in de taken van alle medewerkers
 • Opleiding vergader- en besluitvormingstechnieken
 • Concrete acties zoals:
  • Inventariseren opleidingsnoden voor operationele medewerkers
  • Uitvoering van geïdentificeerde opleidingsnoden voor operationele medewerkers
  • Begeleiding bij de invoering van Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Uitwerking contractorbeleid
  • Onderzoek ongevallen en incidenten
  • Opzetten risicoinventaris en –analyse met uitwerking concreet actieplan (globaal- en jaaractieplan)
  • Andere …

Aanpak

 • Met de opdrachtgever (directie en preventieadviseur, …) wordt een kennismakingsgesprek gehouden, waarin de aanleiding en het doel besproken wordt
 • Na het genoemde gesprek en een doorlichting van de bestaande werkmethodes stelt de Amelior-sonsultant een rapport op met sterktes/zwaktes op het vlag van welzijnszorg (organisatorische en technische aspecten) 
 • De resultaten van de doorlichting vormen de basis van het uitzetten - in nauw overleg - van een coachingsprogramma ten behoeve van de opdrachtgever, teneinde de context, alsook de meest aangewezen aanpak ten gronde te bespreken. De inhoud en de duur worden hierbij bepaald. 
 • Uitvoering van het programma, met frequente terugkoppeling naar de opdrachtgever. Het coachingstraject zelf is een integratie van hands on training over relevante topics en de begeleiding van de preventieadviseur bij het aanpakken van de diverse acties (vastgesteld bij de doorlichting). Afhankelijk van de thema's wordt desgevallend beroep gedaan op een adequate consultant. Zowel reglementaire taken en opdrachten van de preventieadviseur als de taken als bezieler van het welzijnsbeleid vereisen specifieke vaardigheden die door de meest geschikte consultant bijgebracht worden. 
 • Met de betrokken managers wordt regelmatig een voortgangsevaluatie gehouden, teneinde “on track” te blijven;
 • Amelior beschikt over een ruim pakket aan handige en praktische tools voor het efficiënt uitwerken van het preventie- en beschermingsbeleid inzake welzijn op het werk.

Voordelen en troeven van Amelior

 • Ondersteuning voor de welzijns (veiligheid, gezondheid, milieu, ….) vraagstukken waarvoor het nodig is
 • Ondersteuning op het moment, en voor de duur, dat het nodig is
 • Keuze uit verschillende types van tussenkomst
 • Support van een multidisciplinaire consultantsgroep (veiligheid, milieu, communicatie-vaardigheden, ….) waardoor diverse wettelijke bepalingen in één traject kunnen geïntegreerd worden.
 • Kennisinbreng en kennisoverdracht aan de organisatie
 • Beheersbaarheid en variabiliteit van de kosten

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be