Lean Six Sigma verbeteringsprojecten realiseren onder externe coaching

Intensieve begeleiding & advies!

Amelior LSS-aanpak:

Nadat het afgelopen decennium in de Verenigde Staten het Six Sigma-programma furore heeft gemaakt, voeren momenteel steeds meer Europese bedrijven dit programma in. Met name de laatste tijd wordt dit ook gedaan in combinatie met de theorie van Lean Thinking. Een organisatie die Lean Six Sigma (LSS) invoert, kiest ervoor om systematisch mogelijkheden te onderzoeken voor kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en doorlooptijdreductie. Om dit efficiënt na te streven, biedt Lean Six Sigma doortimmerde statistische onderzoeks- en experimenteermethodieken. Lean Six Sigma is momenteel dan ook de meest gepropageerde verbetermethodiek die in de praktijk de combinatie is van de krachtige verbeterinstrumenten Lean en Six Sigma. Die combinatie vormt juist de kracht om beide technieken geïntegreerd in uw organisatie toe te passen, inspelend op uw héél specifieke behoeftes. De keuze van het LSS-project zelf zal in grote mate het kader bepalen waarbinnen het LSS-project wordt uitgevoerd, hetzij volgens Lean hetzij volgens Six Sigma of een gezonde combinatie van beiden. Bepaalde projecten neigen dus bijgevolg hoofdzakelijk naar Lean, andere projecten zullen daarentegen meer de benadering van Six Sigma vereisen. Bijgevolg zal elk LSS-project een andere invulling krijgen waarbij de combinatie Lean en Six Sigma afhankelijk is van de projectselectie binnen uw organisatie zelf. Na een grondige doorlichting in uw organisatie, worden een aantal heel specifieke tools doelgericht geselecteerd in functie van het te doorlopen traject, eerder dan een volledige waslijst van tools die achtereenvolgens worden doorlopen.

Uniek maatwerk

Elk LSS-project is uniek maatwerk omdat elk project en elke klant heel specifiek zijn. Geen enkel project is principieel vergelijkbaar of kopieerbaar, maar de rijke ervaring van de Ameliorconsultants heeft bijgedragen tot het welslagen van deze unieke benadering en heeft reeds meerdere keren zijn waarde bewezen in diverse sectoren en industrieën! De krijtlijnen waarbinnen onze Ameliorconsultants opereren in de context van een LSS-project, zijn gestoeld op volgende kernwoorden:
 • Samenwerking: de consultants stippelen op basis van hun voorkennis en ervaring, uiteraard na een grondige screening binnen uw organisatie, een route uit om uw objectieven van het project te behalen. Zij zijn dus in hoofdzaak de organisatoren van het verbeterproces en bieden de tools aan waar nodig, maar altijd in overleg met de klant.
 • Multidisciplinair: als een project verschillende afdelingen in het bedrijf omvat, wordt doorheen deze afdelingen gewerkt. Hiervoor kan u van de consultants een hoog inlevingsvermogen verwachten in de verschillende afdelingen: productie, research, labo, verkoop, aankoop, logistiek, administratie, …
 • Analytisch of intuïtief: analytisch vermogen kan aantonen wat er wel of niet is en vormt de grondslag van het project en bevestigt uiteindelijk de voorgelegde resultaten. Met intuïtie kan men creatief zijn en forse doorbraken realiseren. De combinatie van beide is kenmerkend voor een geslaagd LSS-project.
 • People management: bij veranderingen wordt al te vaak op weerstand gestoten omdat veranderingen aanvaarden nu eenmaal niet de sterkste kant is van de mens. De consultants zijn zich hiervan bewust en nemen dit menselijke aspect gedurende het ganse traject met zich mee. Indien nodig worden consultants-specialisten in people management bij het project betrokken.

Een doordachte projectselectie

Een project kan door uw organisatie voorgelegd worden en de haalbaarheid ervan wordt door onze consultant geëvalueerd. De evaluatie houdt rekening met volgende aspecten:
 • Kan het probleem opgelost worden met de LSS-methodiek?
 • Is de omvang van het project realistisch?
 • Is er een verbeterteam gevormd rond het project?
 • Zijn er voldoende middelen & resources vrijgemaakt voor het project?
 • Zijn de rollen in het project duidelijk geformuleerd?
 • Zijn de verwachtingen van de outcome van het project realistisch?
 • Is de tijdspanne waarin het project afgerond moet worden realistisch?
 • Zijn de besparingen terugverdienbaar in functie van de ingeschatte investeringen?
Mogelijks kan uw bedrijf een aantal potentiële projecten oplijsten en wordt in overleg met de consultant gezamenlijk het project geselecteerd.
Indien de grootste verliesposten binnen uw organisatie nog niet in kaart zijn gebracht, zal de consultant in kwestie op basis van een vrijblijvend assessment uw organisatie doorlichten en op basis daarvan een aantal potentiële projecten aanbrengen.
Maar de essentiële basisvereisten voor een potentieel geschikt LSS-project zijn alvast projecten:
 • waarvan we een grote opbrengst verwachten, concreet betekent dit opbrengsten van minimaal 50 000 EUR
 • waar men binnen uw organisatie reeds geruime tijd mee worstelt (vnl. chronische problemen) en geen oplossing voor vindt

De Amelior-roadmap

Een typisch LSS-project doorloopt 5 stappen en omvat ongeveer 13 dagen over een periode van ongeveer 4 maanden. Bij het begin van het project wordt, zoals reeds meegegeven, de projectaanpak besproken en worden de mijlpalen en deadlines vastgelegd. Om het welslagen van het LSS-project te garanderen, is het uiteraard essentieel dat zowel de consultant als de betrokkenen binnen uw organisatie zich houden aan de vooraf gemaakte afspraken en mijlpalen binnen elke stap.

1. De voorbespreking (1 dag)
 • situering van de noodzaak
 • oplijsting bestaande methodieken
 • oplijsting bestaande KPI's
 • toelichting onderkende en aanwezige knelpunten
 • toelichting aanwezige en onderkende sterktes
 • aanbreng LSS-methodiek
2. Diagnose en masterplan (3 dagen)
 • bepalen van het/de pilootgebied(en) of methodieken of technieken a.d.h.v. een uitvoerige screening
 • keuze van de piloot KPI's
 • data verzamelen plus aanleren van de vereiste technieken
 • keuze maken van de verbeterdoelen en concretiseren ervan
 • continu verbetermethodiek aanleren
 • presentatie piloot charter
3. Evaluatie en voorbereiding workshop (1 dag)
 • controle van de voorbereidingen
 • vastleggen van de te gebruiken data
 • vastleggen van de nog uit te voeren activiteiten en te verzamelen data in functie van de uit te voeren workshop
4. Workshop (6dagen)
 • ‘learning by doing' op de werkvloer
 • uitvoeren van het verbeterproject (DMAIC)
 • dagelijkse evaluatie van de vorderingen en de leerpunten
 • opmaken actiepunten en uitvoeringsplanning
 • uitwerken introductie- en beheersplan
 • presentatie aan het management
5. Opvolgen en evalueren (2 dagen)
 • opvolgen van de status van het project
 • nemen van tussentijdse beslissingen ivm de bijsturing
 • evalueren en uitrollen van de resultaten

Verliezen en variatie wegwerken

De sterkte van Lean bestaat vooruit in het wegwerken van alle mogelijke vormen van VERLIEZEN (waste, muda) door het verwijderen van activiteiten zonder toegevoegde waarde.
De kracht van Six Sigma daarentegen bestaat in het begrijpen, het meten en verminderen van de VARIATIE (of spreiding) van uw proces, met als doel het drastisch reduceren van het foutniveau en de cost of poor quality.

De tools

Lean:
5S, Pull productie, Process Mapping, One Piece Flow, Value Stream Mapping, Cell lau-out, Productienivellering, Kaizen, Werkstandaards, Poka Yoke, Visueel management, SMED, Continu verbeteren, TPM (OEE/MTBF/MTTR), Teamwerk, Supply Chain Management, ...

Six Sigma:
Process Mapping, Cost of NON Quality, SIPOC, ANOVA, CTQ (CTX), basisstatistiek, FMEA, MSA, Gage R&R, Multi Vari analyse, hypothesetesten, regressieanalyse, DOE, QFD, DFSS, Root Cause Analyse, SPC,...

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be