Uitwerken wetgevingsregister - Compliance Audit Milieu

Advies & Begeleiding

Wat is een compliance audit?

Nagaan of een bedrijf voldoet aan de Gewestelijke (Vlaamse en Brusselse) en Europese milieuwetgeving en anticipeert op milieuwetgeving die in de pijplijn zit, al dan niet aanvullend op interne rondgang door uw milieucoördinator of milieuverantwoordelijke.

Waarom een milieuwetgevingregister laten opstellen of een compliance audit laten uitvoeren?

 • De snel evoluerende milieuwetgeving kan bedrijven ertoe aanzetten om op een bepaald moment de reële toestand te (laten) toetsen aan de heersende milieuwetgeving. Het resultaat is een globaal en gedetailleerd zicht op de conformiteit van de werking van het bedrijf met de heersende milieuwetgeving.
 • Gebruiksvriendelijk en makkelijk aanpasbaar wetgevingregister als hulpmiddel voor de opbouw van het milieumanagementsysteem en de periodieke controle van de naleving van de milieuwetgeving.
 • Inventarisatie van eventuele knelpunten met betrekking tot de naleving van de milieuwetgeving tijdens de initiële milieudoorlichting voorafgaand aan de opbouw van een milieumanagementsysteem.
 • Registratie van de periodieke milieurondgang door de (externe) milieucoördinator zoals vereist door het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg van 5 april 1995.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving is een voorwaarde voor het ontwikkelen van een aanpak rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 • Gericht aftoetsen van specifieke thema's in de wetgeving (Dangerous Goods, (Producten met Gevaarlijke Eigenschappen), Machineveiligheid, …)

Hoe gaat Amelior te werk?

 1. opmaak van milieuwetgevingregister: De consultant maakt op basis van de geldende milieuvergunningen/-verplichtingen een milieuwetgevingregister op dat voldoet aan de eisen gesteld door §4.3.2. van ISO 14001 en dat een essentieel onderdeel vormt van het milieumanagementsysteem. De wetgeving omvat: Milieuvergunningendecreet, Vlarem I, Vlarem II, Bodemdecreet en VLAREBO, het Materialendecreet en VLAREMA en ISA (IVC), BBT. Bovendien wordt de relevante Europese milieuwetgeving ook gescreend.
 2. de compliance audit: De consultant voert een gedetailleerde compliance audit uit op basis van het milieuwetgevingregister, een rondgang en interviews met de milieucoördinator/-verantwoordelijke en andere relevante betrokkenen. De consultant kan eventuele tekortkomingen i.v.m. de implementatie en naleven van de bestaande en nieuwe wetgeving in het bedrijf opsporen. Bovendien wordt zo de vergunningstoestand getoetst aan de bestaande toestand in het bedrijf. Indien gewenst kan dit als een periodieke milieurondgang worden gerapporteerd zoals vereist door normparagraaf §4.5.2.
 3. Up-to-date houden van het bestaande milieuwetgevingsregister: De consultant past periodiek het milieuwetgevingregister aan n.a.v. nieuwe wetgeving en/of veranderingen in het bedrijf. De wijzigingen worden bijgehouden op basis van het bestaande wetgevingsregister en zichtbaar aangeduid. Indien gewenst, kan de consultant ter plaatse komen om de gewijzigde wetgeving verder toe te lichten.
 4. Eventueel natraject: De consultant kan ondersteuning bieden aan de milieuverantwoordelijke bij het opmaken van milieuvergunningsaanvragen/ meldingen of bij het uitvoeren van andere milieuverplichtingen. Dit gebeurt door advies te verlenen bij de te vervullen taak. Eventueel kan ook een deel van het administratieve werk door de milieuconsultant worden uitgevoerd (bv. Opstellen milieuvergunningsaanvraagdossier).

Waarom Amelior?

Een zaak voor specialisten:

 • Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in auditeren (getrainde lead auditoren) en het uitvoeren van compliance audits met ruime praktijkervaring. Daarenboven allen milieucoördinator A.
 • Praktisch: een gedetailleerd register met aanbevelingen
 • Onafhankelijk: vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.

Tevens kan u simultaan met deze periodieke update en compliance audits deelnemen aan onze open opleiding “upgrade voor de milieucoördinator” (bijscholing milieucoördinator) waar u 6-maandelijks opgeleid wordt in de nieuwe wetgeving; een praktijkgetuigenis en meteen kan netwerken met collega milieucoördinatoren.

Verder bieden we gelijkaardige diensten aan met betrekking tot wetgevingsregister en compliance audit voor veiligheid en welzijn op het werk.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be