Uitwerken wetgevingsregister voor welzijn op het werk – Periodieke compliance audits

Advies & Begeleiding

Doelgroep

 • Organisaties die de business structureren en verbeteren met een managementsysteem (Zie de evolutie van de normen voor managementsystemen waarin het belang van goed compliance management wordt onderlijnd).
 • Organisaties die op een eenvoudige, doeltreffende manier de complexe wet- en regelgeving wensen in kaart te brengen. (De Wet Welzijn op het Werk, de uitvoeringsbesluiten in de codex Welzijn op het Werk, het ARAB, het ADR, …)
Mogelijks heeft u een OHSAS 18001/ISO 45001 (gecertificeerd) managementsysteem voor veiligheid/gezondheid (welzijn op het werk) of ambities?
Er is in uw organisatie niemand of er zijn onvoldoende personele middelen om de voor uw organisatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving te inventariseren en periodiek up te daten? (een OHSAS 18001 normvereiste (zie §4.3.2))
Wordt deze wetgeving effectief nageleefd? U wenst compliance audits uit te voeren (tevens conform nomvereiste OHSAS 18001/ISO 45001).

Doel

 • uitwerken en actualiseren van een wetgevingsregister voor Occupational Health & Safety (Welzijn op het Werk).
 • een eenvoudige tool om periodiek compliance audits uit te voeren. M.a.w. een controle op de naleving van de wetgeving onder begeleiding van een ervaren consultant
 • gericht aftoetsen van specifieke thema's in de wetgeving (Dangerous Goods (producten met gevaarlijke eigenschappen), machineveiligheid, …)
 • aanzet tot verbeteracties teneinde compliance met vigerende wet- en regelgeving te bereiken
 • het voldoen aan wet- en regelgeving is een voorwaarde voor het ontwikkelen van een aanpak rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De OHSAS 18001 norm laat perfect toe om deze processen uit te besteden.

Aanpak

STAP 1: Opmaak van een wetgevingsregister voor OHS (occupational health & safety = welzijn op het werk cf. Belgische terminologie)
De opdracht start met de uitwerking van een gedetailleerd wetgevingsregister op maat van uw organisatie (uw processen en activiteiten).

STAP 2: Uitvoeren periodieke compliance audits
Periodiek (voorstel 1 à 2 x per jaar) voeren we een compliance audit uit en worden de verbeterpunten in het opgezette wetgevingsregister aangeduid.
Tevens wordt samen met de interne verantwoordelijke overlegd om non-conformiteiten op te lossen.
Hierbij wordt rekening gehouden met:
 • algemeen aanvaarde goede praktijken binnen uw sector
 • doeltreffendheid, beheersing veiligheids- & gezondheidsrisico's, competenties van uw medewerkers
 • duidelijkheid van bedrijfsdoelstellingen, interne communicatie, rapportering
STAP 3: Up-to-date houden wetgevingsregister
Periodiek (voorstel 1 à 2 x per jaar) wordt het wetgevingsregister geactualiseerd. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met eventueel nieuwe activiteiten, processen van de organisatie (uw bedrijf) en anderzijds de sedert vorige update nieuwe wet- en regelgeving inzake welzijn op het werk.
Deze stap kan vanzelfsprekend periodiek samenlopen met stap 2.

Voordelen

Bijkomende positieve effecten van deze aanpak zijn ondermeer:
 • in onderling overleg worden observaties snel omgezet tot bijsturende acties die meteen in het bestaande managementsysteem (in de juiste processen) worden geborgd
 • een eenvoudig wetgevingsregister met een homepage waar u in 1 oogopslag de status kan vaststellen
 • minimale tijdsbesteding aan deze processen voor uw eigen medewerkers

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in auditeren (getrainde lead auditoren OHSAS 18001) en het uitvoeren van compliance audits met ruime praktijkervaring. Daarenboven hebben al onze veiligheidsdeskundigen niveau I behaald.
 • Praktisch: een gedetailleerd register met aanbevelingen
 • Onafhankelijk: vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties
Tevens kan u simultaan met deze periodieke update en compliance audits deelnemen aan onze open opleiding 'Bijscholing voor preventieadviseurs' (bijscholing preventieadviseur conform het KB 17 mei 2007) waar u 6-maandelijks opgeleid wordt in de nieuwe wetgeving, een praktijkgetuigenis krijgt en meteen kan netwerken met collega preventieadviseurs.
Verder bieden we een gelijkaardige dienstverlening aan op vlak van uitwerking wetgevingsregister en compliance audit milieu

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be