Basisvaardigheden voor de coach/mentor

Basisvaardigheden voor de coach/mentor

“Coaching begins at the end of your comfort zone.”

Als coach ga je vanuit een positie van gelijkwaardigheid de uitdaging aan om je collega('s) op weg te helpen. De hiërarchie is hier onbestaand waardoor andere tools zullen gehanteerd worden om het gewenste resultaat, het beantwoorden aan de coachvraag, te behalen.
Tijdens deze opleiding wordt dan ook dieper ingegaan op:
 • het begrip coaching: hoe beïnvloed ik best/meest de persoon én het proces om vanuit inzicht het gewenste doel te bereiken
 • hoe motiveer ik zonder te domineren
 • hoe kan ik mijn communicatiestijl inzetten om de coaching te dynamiseren
 • hoe laat ik het team groeien tot een topteam

Waarom deze thematiek?

Je wordt binnenkort coach/mentor of je bent het ondertussen geworden? Om je functie op een professionele manier te kunnen uitoefenen, is het van wezenlijk belang dat je beschikt over:
 • essentiële basisinzichten over coaching/mentoring
 • basisvaardigheden om ook effectief te kunnen coachen of de rol van mentor op te nemen
Aspecten die je leert tijdens deze workshop.

Als mentor, coach of een collega die iemand aanstuurt vanuit een peter/meterschap, word je aangesteld om binnen je organisatie mensen te begeleiden naar betere resultaten, naar een hoger welzijn, naar een algemeen gevoel dat zij de juiste dingen doen binnen de juiste context.

Wat mag je verwachten tijdens de workshop?

Je vertrekt vanuit je eigen werkrealiteit die als basis gebruikt wordt doorheen de workshop.

Leerdoelstellingen tijdens deze workshop:
 • kennis verwerven in de uitgangspunten van coaching/mentoring
 • inzicht verkrijgen in de basisaspecten omtrent coaching/mentoring
 • begrijpen welke vaardigheden een goede coach/mentor nodig heeft
 • de aangereikte modellen ten aanzien van coaching/mentoring en de verschillende vaardigheden kunnen toepassen binnen de eigen praktijk en vanuit eigen voorbeelden
 • per sessie je eigen casus kunnen analyseren met als doel de verschillende (theoretische) inzichten te implementeren
 • evalueren van de gebruikte methodes
 • toetsen van de verkregen evolutie. Met andere woorden, je kan op basis van al deze inzichten en kennis je relatie als coach/mentor versterken in de richting van het gewenste resultaat.
Deze doelstellingen worden als resultaat vooropgesteld, wat voor iedere deelnemer verschillend zal zijn, afhankelijk van voorafgaande ervaringen en/of motivatie.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je bent een gewapende coach, mentor of peter/meter voor wat betreft de essentiële basisinzichten ten aanzien van de rol als coach/mentor. Door de spreiding van de verschillende sessies over een relevante periode, krijg je stap per stap de verschillende modellen aangeleerd en kan je deze dus één voor één toepassen en uitproberen in je eigen praktijk. Uiteindelijk heb je na de opleiding een volledig beeld van welke technieken je kan aanwenden als coach, mentor of peter/meter.

Voor wie?

De workshop richt zich tot:
 • Toekomstige coaches, mentors of peters/meters of zij die net in deze job zijn aangesteld en die nood hebben aan een kader, een basis om van te vertrekken.
 • Ervaren coaches, mentors of peter/meters die ervaringen willen uitwisselen en nieuwe tips aangereikt willen krijgen.

Programma

Dag 1: Vaardigheden m.b.t. coaching/mentoring
 • Inzicht en ontwikkelen van een visie op coaching/mentoring
 • De essentie van coaching/mentoring
 • Zelfkennis en inzicht in je eigen coaching- en mentoringstijl: welke zijn je kwaliteiten en valkuilen?
  • Type Dynamics Indicator (TDI): Persoonlijkheid
  • Communicatie:
   • Roos van Leary: communicatiestijlen
   • Communicatievaardigheden: actief luisteren, vragen stellen en doorvragen, feedback geven, samenvatten en parafraseren, spiegelen
 • Coaching/mentoring – Houding:
  • Ethische – en gedragscodes voor coaches/mentors
 • Coaching/mentoring – Praktisch:
  • Opbouw van een coachings-/mentoringsgesprek
  • Soorten coaching/mentoring en hun toepassing
Resultaat na dag 1:
Je ontwikkelt een visie op coachen/mentoring en weet diverse vaardigheden m.b.t. coaching/mentoring toe te passen.

Praktijkopdracht na deze eerste dag
:
Na de eerste sessie krijg je een praktijkopdracht mee, nl. het ‘toepassen van de inzichten met betrekking tot TDI en het leren gebruik maken van de BUSC-methode in feedback'.

Dag 2: Coachen van individuele medewerkers
 • Ethische en gedragscodes bij coaching/mentoring (korte herhaling sessie 1)
 • Diepteniveaus van coaching/mentoring: welke rol neem je in als coach/mentor?
 • Leiden en beïnvloeden als coach/mentor: hoe breng je je medewerkers tot beweging?
  • Rol van de coach/mentor aan de hand van het model 'Situationeel leiding geven'
  • Motivatie
  • Conflicten en conflicthantering:
   • Conflictstijlen van Thomas-Killman
   • Cognitieve conflicthantering: De 6 denkpetten van E. De Bono
   • Conflictoplossend gesprek
   • Mediation: ‘Fair fighting for change'
 • Hoe ga je best om met veranderingen en weerstand? Model van Kübler - Ross
Resultaat na dag 2:
Je kan op een resultaatgerichte manier je collega's coachen/begeleiden en weet hen te helpen hoe zij zichzelf kunnen ontwikkelen, hun talenten naar boven te brengen, … Kortom, je weet een resultaatgerichte relatie als coach/mentor op te bouwen met je collega's, daarbij rekening houdend met de belangen van de organisatie.

Praktijkopdracht na dag 2
:
Na de tweede sessie krijg je een praktijkopdracht mee waarbij je werkt aan de verdere ontwikkeling van competenties tot het individueel coachen/mentoren van medewerkers. Er wordt gevraagd om even stil te staan bij de eigen praktijk, evenals bij het model van ‘situationeel leiding geven' en 'intrinsieke motivatie'.

Dag 3: Het Team coachen
Via concrete oefeningen leggen we de basis voor een inzicht op het coachen / mentoren van een team.
 • Essentie van een team – Oefening via de LEGO-man
  • Ron Fry: duidelijk stellen van het doel, de rollen, de procedures en de relaties binnen een team. Binnen een team speelt iedereen naast zijn/haar taak een bepaalde rol, noodzakelijk om een gewenst resultaat na te kunnen streven
  • Topteam: verschillende stadia
 • Hoe gaat men van een team naar een topteam?
 • Zelfsturende teams: hoe ontwikkel je het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van je team?
  • Hierbij willen we een eerste aanzet geven tot reflexie omtrent en het ontwikkelen van zelfsturende teams
  • Wat is een zelfsturend team?
  • Rol van de coach/mentor binnen een zelfsturend team?
  • Sturen van een zelfsturend team: een paradox?
 • Stress en veerkracht:
  • Stress en veerkracht: de balans
  • Werkstress: model van Karasek
  • Individuele stressklok
  • Stresssignalen en -denken
  • Van self- naar timemanagement
  • Managen van stress: praktische tools met toepassing op 4 niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel
Resultaat na sessie 3:
Je weet hoe je de kwaliteiten van jouw team verder kan ontwikkelen, hoe je jouw team nog beter kan doen samenwerken, hoe je jouw team stimuleert om grenzen te verleggen … Kortom, je weet je team te verbeteren door het beste van je medewerkers naar boven te halen en het zelfsturend vermogen van je team te vergroten.

Praktijkopdracht na sessie 3
:
Na de derde sessie krijg je een praktijkopdracht mee waarbij je werkt aan de verdere ontwikkeling van de teamcompetenties. Hierbij maken wij gebruik van de kernkwadranten van Ofmann.

Terugkomsessie (1/2 dag)
Door de groepintervisie leer je opnieuw van elkaars ervaringen en bespreek je je eigen evolutie met de collega-deelnemers. Het totale traject wordt kort herhaald en de link met de verschillende thema's wordt duidelijk gesteld. Uiteindelijk heb je geleerd vanuit welke hoek je jouw collega('s) en/of team kan coachen.
Op aanvraag kan je tijdens een kort persoonlijk gesprek met de trainer de geboekte resultaten overlopen.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

De Rycke Kathleen

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior. Zij bouwde op vlak van ‘HRM’ en ‘Psycho-sociaal welzijn' tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie,... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management,…

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier