Kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid – Departement WSE

Investors in People Benelux is door de Vlaamse Overheid erkend om uw organisatie een objectief en betrouwbaar kwaliteitslabel aan te bieden dat voldoet aan alle vereisten van het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. 

logo WSE

Kwaliteits- en registratie model van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

Wil uw organisatie een opleiding laten erkennen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof? Voert u arbeidsbemiddeling uit in opdracht van de VDAB? Begeleidt uw maatwerkbedrijf personen met een arbeidshandicap? Voert u een opleidingsopdracht uit via Syntra Vlaanderen? Het zijn maar enkele voorbeelden van diensten waarvoor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een beroep doet op  erkende dienstverleners.

Een dienstverlener kan een kwaliteitsregistratie aanvragen via het WSE-loket. Door de kwaliteitsvoorwaarden over het hele beleidsdomein heen gelijk te schakelen, is het voor die  dienstverlener, duidelijk aan welke kwaliteitsvoorwaarden moet worden voldoen om op de maatregelen binnen het beleidsdomein te kunnen intekenen.

Meer info op https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/algemene-voorwaarden-kwaliteits-en-registratiemodel-wse.

 

 

Investors in People

Met het nieuwe Investors in People-model (IIP)-model zijn organisaties gewapend om hun ambitie waar te maken via competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Door de voortdurende, snelle en grondige veranderingen waaraan organisaties het hoofd moeten bieden, is er met Investors in People een totaal en duurzaam model voor organisatieontwikkeling.

Via negen indicatoren plaatst Investors in People uitmuntend people management in het hart van elke organisatie, hand in hand met het nastreven van de ambities en doelen van de organisatie, de kern van het bestaan als het ware. Simpelweg omdat goede medewerkers zorgen voor goede business.

Via de erkenning door WSE worden er een tiende en elfde indicator aan toegevoegd waardoor organisaties een duidelijk beeld krijgen op hun klanten- en financieel beheer.

 

Een groeimodel

In de Investors in People-methodologie wordt gewerkt met maturiteits- of performantieniveaus. Hierdoor kan een organisatie aantonen in welke mate gedrag, goede praktijken en processen leiden tot duurzame resultaten. Elk niveau toont gradueel aan in welke mate die drie elementen leiden tot duurzaamheid.

Er worden vier niveaus gedefinieerd:

 1. “Developed”: mensen kunnen beschrijven welke concrete acties op vlak van people management zijn ontwikkeld, gecommuniceerd en geïmplementeerd. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt.
 2. “Established”: mensen hebben een duidelijk inzicht in de manier waarop ingevoerde people management-praktijken hen ondersteunen om effectief te presteren én ze leveren daar hun bijdrage aan.
 3. “Advanced”: people management leidt tot duidelijke, meetbare resultaten en wordt permanent verbeterd. Iedereen neemt eigenaarschap op.
 4. “High performing”: goede praktijken zijn verankerd in de dagelijkse werking van de organisatie en leiden tot de gewenste resultaten, waarbij iedereen de volle verantwoordelijkheid opneemt. De people management-aanpak wordt beschouwd als een belangrijke stimulans voor de verwezenlijking van de ambities van de organisatie. Steeds wordt gekeken waar verbetering mogelijk is.

 

11 indicatoren

In de negen indicatoren met betrekking tot hoog presterende organisaties zitten alle kenmerken van organisatieontwikkeling en goed people management. Elk bevat de essentiële ingrediënten voor succes.

 1. Medewerkers leiden en inspireren: leidinggevenden zorgen voor duidelijke doelstellingen. Ze inspireren en motiveren medewerkers in functie van deze objectieven en genieten het vertrouwen van iedereen in de organisatie.
 2. Waarden en gedrag van de organisatie beleven: leidinggevenden en medewerkers handelen altijd in lijn met de waarden van de organisatie. Ze hebben de moed en de steun om op te treden tegen inconsequent gedrag.
 3. Medewerkers betrekken en empoweren: in de organisatie heerst een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap. Medewerkers voelen zich empowered om beslissingen te nemen en ernaar te handelen.
 4. Prestaties beheren: objectieven zijn duidelijk; performantie wordt gemeten en feedback erover wordt gebruikt.
 5. Waardering en beloning van hoge performantie: erkenning en waardering is duidelijk en toepasselijk. Het leidt tot een cultuur van erkenning waardoor medewerkers gemotiveerd zijn en goed presteren. 
 6. Structureren van werk: de organisatie is gestructureerd om de ambities van de organisatie waar te maken. Rollen zijn zo ontworpen dat ze leiden tot de realisatie van de objectieven van de organisatie en tot de creatie van werk met toegevoegde waarde. Daarbij wordt samenwerking aangemoedigd.
 7. Competenties opbouwen: het potentieel van medewerkers wordt actief gemanaged en ontwikkeld. Dit maakt het de medewerkers mogelijk zich volop te ontplooien en geeft de organisatie de zekerheid dat ze de juiste mensen heeft in de juiste rollen.
 8. Continu verbeteren: de focus ligt op continue verbetering. Medewerkers gebruiken interne en externe bronnen om met nieuwe ideeën en aanpak te komen, ondersteund door een cultuur die innovatie aanmoedigt.
 9. Creatie van duurzaam succes: de organisatie kijkt naar de toekomst en staat open voor verandering. Leidinggevenden hebben een goede kijk op hun omgeving en de gevolgen ervan voor de organisatie.

 

In de 10° indicator “Klantenbeheer” wordt nagegaan of het aanbod en de voorwaarden zijn kenbaar gemaakt en of afspraken met klanten worden nagekomen. Er wordt gecheckt hoe aan het meten van de klantentevredenheid gedaan wordt én wat ermee gedaan wordt.

In de 11° indicator “Financieel beheer” wordt nagegaan hoe gewerkt wordt met een budget en een planning en hoe rekeningen worden bijgehouden. Er wordt gecheckt of subsidies en premies van de overheid doelmatig worden besteed en hoe opbrengsten en kosten worden gemonitord en gebruikt voor financiële prestaties.

 

 

Werkwijze

Een Investors in People-assessment verloopt via een aantal vaste stappen

 • Ontdekkings- en voorbereidende fase.
 • Een contextmeeting en de subsidie-gebonden audit.
 • Een online assessment waardoor alle medewerkers hun mening kunnen geven.
 • Een gedetailleerde rapportering met actieplan en erkenning op één van de maturiteitsniveaus.
 • Een “health” check na het eerste en tweede jaar van de erkenning.

 

Meer weten wat dit voor u kan betekenen?