Leidinggevende vaardigheden voor teamleaders

Leading blue collars: leiding geven aan arbeiders & uitvoerende bedienden

Leidinggevende vaardigheden voor teamleaders

Via deze opleiding willen we u concrete en direct bruikbare tips meegeven.
Coachend leidinggeven als teamleider draagt erbij toe dat u:
 • steviger in uw schoenen staat
 • weet wanneer u uw aandacht moet richten op aansturen of meewerken
 • doelgericht communiceert met uw medewerkers
 • uw leiderschapsstijl weet aan te passen aan de verschillende behoeften van de medewerker
Deze training komt in aanmerking voor de erkenning tot MER-coördinator.

Waarom deze thematiek?

Er komt heel wat kijken bij een leidinggevende taak als teamleider. Vandaag de dag volstaat het immers niet meer om enkel vakkennis te hebben ... er wordt heel wat meer van u verwacht. U kreeg immers tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Zo moet u ondermeer mensen aansturen die vroeger uw collega's waren. Hoe pakt u dit nu het best aan? U leert er alles over tijdens deze training.

Wat mag u verwachten tijdens de training?

Het volledige programma (5,5 dagen) bestaat uit:
 • een voortraject waarop de startcompetenties bepaald worden (1/2 dag)
 • de uiteindelijke training (4,5 dagen)
 • een natraject waarop we de persoonlijke ROI of ontwikkeling van de deelnemers evalueren (1/2 dag)
Bedoeling is dus dat u aan de slag gaat met uw eigen leidinggevende praktijk als teamleider ... U leert hierbij van de andere deelnemers want u wisselt ervaringen uit en oefent tal van technieken in. Zo maakt u op een praktische en interactieve wijze kennis met de verschillende aspecten van operationeel leiderschap en krijgt u een concreet stappenplan aangereikt om uw eigen leiderschapsstijl te analyseren, te evalueren en bij te sturen.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • Beslissingen kunnen nemen
 • Haalbare verwachtingen kunnen formuleren
 • Prestaties kunnen evalueren
 • Weten hoe te communiceren met uw medewerkers
 • Weten hoe u de beschikbaarheid van medewerkers verhoogt

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze training bent u als teamleider in staat om:
 • een grotere inzetbaarheid van uw medewerkers te bekomen
 • een betere kwaliteit van het werk te verzekeren
 • een grotere motivatie bij uw medewerkers te bewerkstelligen
 • de basis te leggen voor de verdere groei van uw medewerkers
 • uitmuntendheid te realiseren

Voor wie?

De training is bestemd voor direct leidinggevenden aan medewerkers die direct verbonden zijn met de dienst en of product. We denken daarbij aan:
 • supervisors
 • meestergasten
 • ploegbazen
 • voormannen
 • eerstelijnsverantwoordelijken
 • operationeel leidinggevenden
 • teamleiders
 • teamcoaches
 • zonechefs
 • ...

Programma

Dag 1: Voortraject: bepalen van de startcompetenties van uw leidinggeven (1/2 dag):

Deze sessie heeft als doel: op verschillende vlakken de mogelijkheid creëren om het leereffect te vergroten door:
 • een voor- en nameting te doen waarop de ROI van de persoonlijke opleidingsinspanningen gemeten worden
 • dieper in te gaan op de vragen en verwachtingen
 • de verschillende deelnemers beter te leren kennen aan de hand van enkele oefeningen
Op de eerste dag van het opleidingstraject wordt een nulmeting gehouden (wat zijn de startcompetenties van de deelnemers?) op het vlak van leidinggeven, aan de hand van 2 instrumenten:
 • 360° feedback: zelfevaluatie + feedback door 4 medewerkers, 1 leidinggevende en 1 collega
 • TDI – vragenlijst (Type Dynamics Indicator®) waarbij we een zicht krijgen op de individuele voorkeuren aan de hand van een vragenlijst. De deelnemers vullen deze vragenlijst gedurende deze eerste dag in.
De TDI of de Type Dynamics Indicator® is een vragenlijst waardoor men een zicht krijgt op het eigen functioneren en op de eigen interactiestijl. Men leert zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en is ook in staat om de sterktes en zwaktes van (de leden van) het team in te schatten. Deze inzichten leiden tot een verbetering van het persoonlijk functioneren maar ook tot een betere samenwerking, een grotere productie en dus een verdere ontwikkeling van de organisatie. Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu eigenlijk betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.

De 360° feedback wordt vóór de start van de eerste les ingevuld. Na inschrijving krijgt u een email met de 360° feedback vragenlijst en de instructies hoe deze te gebruiken. De resultaten hiervan worden de eerste lesdag verwerkt en resulteren in een persoonlijk ontwikkelingsplan met individuele werkpunten.
Er wordt in de voormiddag uitleg gegeven over 360° feedback. De resultaten worden in groep besproken. Daarna wordt gestart met de cursus TDI.

Dag 1: Type Dynamics Indicator (TDI) (1/2 dag):

Constructief omgaan met verschillende mensen in verschillende situaties is niet altijd eenvoudig. Het is hierbij essentieel de ander zo goed mogelijk te begrijpen maar ook uzelf goed te kennen. Dit luik gaat over het fundament van effectieve persoonlijke communicatie, een essentieel onderdeel van een goed functionerend team.
De TDI is een instrument dat mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering. De TDI helpt het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt tot een beter begrip van het eigen handelen. Daarnaast reikt de TDI inzichten aan over motivaties en mogelijke groeidomeinen. In aansluiting daarop is het zinvol de TDI te gebruiken bij coaching van hele teams, omdat dit aan elk individu inzicht geeft in het eigen type en in het type van de medewerkers. Het is evident dat die kennis een vlottere samenwerking en betere productiviteit in de hand werkt. De TDI is gebaseerd op de theorie van Jung en vertrekt vanuit de verschillen tussen mensen op gebied van:
 • Waaruit haalt het individu zijn energie? (extraversie - introversie)
 • Hoe neemt het individu informatie op? (observatie - intuïtie)
 • Hoe neemt het individu beslissingen? (reflectie - gevoel)
 • Hoe richt het individu zijn leven in? (beheersing - perceptie)
De combinatie van deze acht TDI voorkeuren worden gecombineerd tot 16 types en 8 teamrollen.
Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.
Vooropgestelde doelen:
 • Inzicht krijgen in de eigen interactiestijl
 • Inzicht hebben in de impact van de eigen interactiestijl op het eigen functioneren en het functioneren van het team of andere collega's
 • In staat zijn om een inschatting te maken van de interactiestijl van zichzelf en de anderen en hier gepast op kunnen reageren wat leidt tot een betere (samen)werking
 • Ontdekkingstocht naar uw eigen stijl van leidinggeven

Dag 2 en 3: Leiding geven (Basis: Situationeel leiding geven®):

Bij dit gedeelte:
 • wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een goed functionerend team en dit via een inleidende oefening:
  • Welke zijn de absolute elementen om als team goed te functioneren?
  • Welke zijn de 8 teamrollen?
  • Inzicht in de eigen rol binnen het team
 • wordt teruggegrepen naar het model van ‘Situationeel leidinggeven®’ waarbij ingegaan wordt op de verschillende stijlen van leidinggeven
 • vult iedere deelnemer de vragenlijst in die zijn eigen stijl van leidinggeven meet. De verwerking van de vragenlijst toont de deelnemers zowel de stijlvariatie als de stijleffectiviteit. Gezien de competenties van de medewerker de basis vormen van het gebruikte model, wordt dieper ingegaan op het stellen van een diagnose van de medewerker en dit op basis van:
  • bekwaamheid
  • bereidheid
 • wordt concreet met voorbeelden ingegaan op de 4 leiderschapsstijlen:
  • stijl 1: instrueren
  • stijl 2: overtuigen
  • stijl 3: overleggen
  • stijl 4: delegeren
Dit is het model ‘Situationeel leidinggeven®' (Hersey & Blanchard). Medewerkers groeien niet alleen binnen een organisatie, maar leiders kunnen geconfronteerd worden met demotivatie en frustratie bij de medewerkers. De aandacht voor deze regressie is eveneens een essentieel onderdeel van dit programma.
Resultaat:
De deelnemers zijn in staat de competenties van hun medewerkers juist in te schatten en op basis daarvan hun stijl van leidinggeven toe te passen.
De leidinggevenden krijgen een duidelijk inzicht in hun eigen stijl van leidinggeven en de voor- en nadelen ervan. Ze leren alternatieve manieren van leidinggeven kennen en zijn in staat het gedrag van hun medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden.
Met een concreet stappenplan wordt hen een middel aangereikt om hun rol als leider effectiever en efficiënter te vervullen.

Dag 4: De teamleider als communicator:

 • Objectief: inzicht verwerven in ...
  • het continu beïnvloedingsproces tussen mensen
  • hoe weerstand ombuigen naar samenwerking?
  • hoe op te komen voor de eigen belangen op een niet-bedreigende manier?
  • welke factoren bij mensen frustraties teweegbrengen, en welke factoren eerder vertrouwen geven?
  • waarom non-verbale communicatie zo belangrijk is?
 • Inhoud:
  • functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken
  • feedback gesprekken
  • het communicatieproces
  • communicatievaardigheden
  • communicatie om samen te winnen – Roos van Leary
  • slagbomen in communicatie

Dag 5: De teamleider als motivator (1/2 dag):

 • Wat is motivatie?
 • Motivatoren en demotivatoren
 • Tevredenheidsfactoren en motivatiefactoren
 • Motivatietechnieken
 • Coaching proces als motivator

Dag 5: Time- en selfmanagement (1/2 dag):

Leidinggevenden die niet over de vaardigheden beschikken om hun tijd effectief te beheren, lopen constant achter de feiten aan en zijn bovendien meestal niet in staat datgene te doen waarvoor ze betaald worden, namelijk leiding geven aan hun mensen.
Inhoudelijke aspecten tijdens dit namiddaggedeelte zijn o.a.:
 • Inzicht in eigen tijdsbesteding
 • Wat is time management?
 • De fundamenten van time management
 • Tijdrovers en -winners
 • Concrete tips voor een betere tijdshantering
 • Nieuwe afspraken met uzelf maken omtrent tijdwinners en -rovers

Natraject (1/2 dag):

Enige tijd na het volgen van deze training, komt de groep opnieuw samen om uw persoonlijke ROI te bespreken.
Hiervoor heeft u opnieuw een 360° feedback gedaan. De resultaten worden verwerkt en vergeleken met de eerste meting:
- Waar bent u gegroeid?
- Wat zijn blijvende aandachtspunten?
- Bijsturing persoonlijk ontwikkelingsplan

Optie:

Na de training kan u, indien gewenst, een individuele coaching aanvragen. Dit houdt een aantal gesprekken in binnen uw organisatie omtrent het geleerde, evenals bijkomende concrete toepassingen.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Vorige deelnemers hadden vooral appreciatie voor:

 • De interactie en de ervaringen die zij konden uitwisselen met andere leidinggevenden
 • De vele tips die zij kregen om concreet toe te passen in de eigen werksfeer
 • Het feit dat de lesgever inspeelt op de eigen problematieken van de deelnemers

Cursisten aan het woord

De cursus is zeer praktijkgericht en je kan deze onmiddellijk gebruiken op de werkvloer. Pluspunt is dat de medecursisten collega's zijn van andere bedrijven en je zo meerdere invalshoeken krijgt.

Benny VERHAEGEN - AUDI BRUSSELS

De lessen zijn zeer bruikbaar en afgestemd op de dagelijkse werkervaring. Ik ga de dingen die ik in de lessen geleerd heb, zeker kunnen toepassen in mijn dagelijkse werkomgeving!

Danny JANSSEN - LYFRA

De spreker kent zijn stof héél goed en komt héél goed over. Was top. Hij spreekt met kennis van zaken.

Gino HUYS - CGK-GROUP

Marc doet een uitstekende job. Hopelijk kan ik hem ooit aanbevelen of nogmaals in contact komen!

Mike DEVOS - J.M. HUBER BELGIUM

Alhoewel ik soms sceptisch sta tegenover sommige opleidingen, ben ik er wel van overtuigd dat bepaalde zaken me zullen helpen in de verdere ontwikkeling als leider. De cursus is goed georganiseerd en deskundig. Dankzij deze opleiding van Amelior heb ik een andere kijk op leidinggeven gekregen, het blijft een dagelijks proces om leiding te geven maar dankzij deze opleiding heb ik mijn stijl aangepast en loopt de communicatie beter dan voorheen. Deze opleiding zorgt ervoor dat leidinggeven en omgaan met mensen vlotter verloopt en helpt niet alleen de leider maar ook de medewerkers vooruit.

Rik STEVENS - REFRESCO

Ben zeer tevreden dat ik deze cursus gevolgd heb.

Chris VAN BELLE - REFRESCO

Ik ben zeer tevreden over de gevolgde cursus. De klik binnen onze kleine groep had als resultaat dat er vele cases uit verschillende professionele werelden konden besproken worden. Dit is de grootste troef van deze opleiding!

Els MOENS - ADB

Ben uiterst tevreden, als nieuwe leidinggevende heb ik veel bijgeleerd.

Senol PEHLIVA - DS SMITH PACKAGING

Spreken vanuit de praktijk, samen met gelijkgestemden is verhelderend.

Johan VEKEMAN - BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

Trainer

Raes Marc

Marc RAES is een Senior Change Leader, Consultant, Interim Manager en Coach. Zijn passie is mensen te enthousiasmeren door hun competenties en inzichten in zichzelf en hun omgeving te verruimen. Zijn aanpak hierbij is altijd interactief, engagerend, pragmatisch en steeds gefundeerd op solide conceptuele inzichten en praktische ervaringen. 
Hij bouwt hiervoor op meer dan 20 jaar business ervaring als Senior Executive in Finance, HR, Procurement, Commercial, Business Process Management, Change Management en General Management in een industriële/service en FMCG (fast moving consumer goods) omgeving. Heel zijn traject is doorweven met een uitgesproken engagement in Coaching en Mentoring waarvoor hij ook is geaccrediteerd door the Sheffield Hallam University. Hij is Expert in Innovative Organisational Design (Flanders Synergy). 
Marc is geaccrediteerde Insights Practitioner, MBTI - TDI Practitioner, Investors in People Specialist en lid van 'The Professional Mentor'.

Praktisch

Duur: 5 dagen en een halve dag
Start op: dinsdag 17 november 2020, Gent
maandag 19 april 2021, Lokeren
Inschrijven
Prijs: vanaf €2060

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 17, 24 november, 1, 8, 15 december 2020, van 09u00 tot 17u00, 12 januari 2021, van 13u30 tot 17u00
Europahotel Gent
Gordunakaai 59, 9000 Gent
Tel.: +32 9 222 60 71
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
maandag 19, 26 april, 3, 10, 17 mei 2021, van 09u00 tot 17u00, 28 juni 2021, van 13u30 tot 17u00
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €2260 €2060 €2460

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €250,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier