Milieucoördinator niveau A

ERKENDE OPLEIDING

Opleiding milieucoördinator A

Deze langlopende opleiding (250u) is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau dient te behalen. 
Tijdens de opleiding worden de milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie besproken (conform met de VLAREL bijlage 2). Na het succesvol afleggen van beide examens en de eindwerkverdediging krijgt u het diploma Milieucoördinator Niveau A.

Deze opleiding is erkend als beroepskwalificerend traject door de Vlaamse Overheid. De opleiding komt ook in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Waarom deze thematiek?

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van bijlage 1 van VLAREM II is ingedeeld in de eerste klasse, is verplicht een milieucoördinator aan te stellen.

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. Hij/zij moet:
 • de milieuwetgeving en zuiveringstechnieken op de voet volgen
 • waken over de resultaten en registreren van de emissie- en immissiemetingen, de afvalstoffen en materialenregisters
 • communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe
 • vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg
 • economisch en milieuvriendelijk verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen
Men is verplicht een erkende aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Reeds erkende milieucoördinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen.

Amelior is één van de weinige opleidingscentra die erkend is voor deze opleidingen!
Een wettelijk verplichte inhoud van het programma is omschreven in de VLAREL regelgeving bijlage 2 en stemt overeen met de inhoud van onderstaande programmabeschrijving.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het programma

In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale milieuzorg.
Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.
Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieucoördinator, te voldoen, laten wij vooral collega-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Elk deelaspect van het programma, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, wordt vertaald naar praktische hulpmiddelen en gesitueerd in realistische situaties. Een interactieve aanpak garandeert een optimale kennisoverdracht.

Deze langlopende opleiding heeft als doel mensen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, die kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en die de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier kunnen gestalte geven. U zal met andere woorden:
 • de noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie en daarbuiten verspreiden
 • inzicht hebben in alle stappen nodig voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie
 • de milieuprogramma's van een organisatie kunnen beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen
 • de belangrijke (technische) hulpmiddelen en technieken kunnen aanwenden teneinde continue verbetering te kunnen realiseren
 • het belang inzien van de menselijke factor in relatie tot milieu
Wenst u een recent gedetailleerd programmaoverzicht? Stuur gerust een mailtje naar Greet VANFLETEREN.

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI gegarandeerd door o.m.:
 • bedrijfsbezoeken, getuigenissen en oefeningen tijdens de lessen
 • groepswerk auditopdracht
 • 2 examens
 • het uitwerken van een paper op academisch niveau toegepast op het eigen werkveld
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen, anderzijds zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen milieubeleid en/of het aanpakken van milieuproblematieken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en daartoe aan het wettelijke opleidingsniveau moet voldoen.
Maar ook voor de mensen/organisaties die zelf een degelijk en effectief milieubeleid willen uitbouwen (bv. productieleiders, diensthoofden, directeurs, stafmedewerkers, interne auditors, ...).

Kortom, een ideale opleiding voor al wie een goed onderbouwd advies wil kunnen geven omtrent het milieubeleid op diverse niveaus binnen de organisatie.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding milieucoördinator niveau A gaat door in Sint-Niklaas.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op donderdagnamiddag en avond.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding werden wettelijk vastgelegd in de VLAREL (Art. 42) en VLAREM II (Art. 4.1.9.1.2.) regelgeving; zie de tabel hieronder. 
Sinds 1 januari 2016 kan men geen aanvraag tot erkenning als milieucoördinator niveau A meer indienen op basis van minstens 5 jaar bedrijfsinterne ervaring in milieuzorg conform art. 94 van de VLAREL regelgeving. Vrij vertaald betekent dit dat u enkel nog als externe milieucoördinator niveau A aangesteld kan worden wanneer u in het bezit bent van een masterdiploma. Wanneer u in het bezit bent van een bachelordiploma of een daarmee gelijkgestelde graad kan u wel nog aangesteld worden als bedrijfsinterne milieucoördinator niveau A.

Interne/Externe Milieucoördinator Interne Milieucoördinator Interne/Externe Milieucoördinator
Houder van een masterdiploma of een
daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
Houder van een bachelordiploma of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
OF

>5 jaar nuttige ervaring in bedrijfsinterne milieuzorg
Houder van een getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau (milieucoördinator niveau B) bezittenToegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau A na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding  Toegelaten tot Milieucoördinator overgangsniveau naar niveau A opleiding

Korting

Schrijf in met meerdere collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, ... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...
Ook leden betalen aanzienlijk minder. Meer weten over het lidmaatschap? Lees meer...

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (Registratienummer: ODB-0001810)
Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt
Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

KMO-portefeuille
Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30 of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Deze opleiding is erkend als beroepskwalificerend traject door de Vlaamse Overheid.

De focus bij beroepskwalificaties ligt op arbeidsmarktgerichte vaardigheden/competenties. De snelle technologische innovaties doen nieuwe functies ontstaan en vragen nieuwe competenties in nieuwe functies. De ontwikkeling van competenties is essentieel voor de loopbaanontwikkeling van de burgers en voor de productiviteit en de competitiviteit van bedrijven.

Omdat de arbeidsmarktcompetenties via de beroepskwalificaties wettelijk bepaald worden en organisaties onderworpen worden aan kwaliteitstoezicht die het beroepskwalificerend traject inrichten, hebben lerenden, werknemers en werkzoekenden de garantie dat ze de juiste arbeidsmarktgerichte competenties hebben verworven in functie van een duurzame tewerkstelling, worden alsook hun arbeidsmarktkansen vergroot en wordt de participatie aan levenslang leren bevorderd.

Trainer

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.
De functie van de milieucoördinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Getuigenissen & Referenties

"De kwaliteit van deze opleiding ligt voor mij in de brede waaier van onderwerpen. Gaande van lucht, water en bodemproblematieken tot verpakkingen, wetgeving, projectmanagement,… Er ontstaat gedurende de opleiding een groeiend bewustzijn naar het belang van milieuwetgeving en een goede implementatie ervan in het eigen bedrijf."

Tom VAN DEN BRANDEN - ANOREL


"De opleiding wordt zoveel mogelijk naar de praktijk toe gericht, gedoceerd door mensen uit de praktijk die stuk voor stuk specialisten zijn in hun vak en met bereidheid om specifieke problemen van cursisten in het lessenpakket te integreren. Geen schoolse opleiding, door de aanpak van Amelior wordt het groepsgevoel tussen de cursisten versterkt waardoor het niet als een last wordt ervaren om naar de les te gaan."


Dirk VAN WAES - LOCKS

 
Volgende bedrijven gingen u reeds voor en stuurden één of meerdere afgevaardigde(n) naar deze opleiding:

Agoria, AIB Vincotte, Alcatel Telecom, Belgocontrol, Campina, Domo, Electrabel, Fuji Hunt Photografie Chem., Geldhof metaalconstructies, Honda Europe, Ieper Industries, IMOG, Latexco, Maenhout Transport, Packard Bell, Phoenicx Plastics, Picanol, Sadef, Statoil Belgium, Structuplas, TCHN, Tetra Pak, Tupperware Belgium, Unifrost, Vandemoortele, Vanden Avenne vrieshuis, UCB-Group, Veha, Verhamme-Verhaeghe, Victaulic Europe, Vlaamse Milieumaatschappij, VMW, Volvo Cars Europe, ...

Opbouw leertraject

De opleiding milieucoördinator niveau A maakt onderdeel uit van het leertraject milieucoördinator, waarin volgende opleidingen voorkomen:

Praktisch

Duur: 250 uren
Start op: donderdag 11 februari 2021, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €3500

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze opleiding gaat van start op 11/02/2021. De lessen vinden plaats van 14u tot 17u30 en/of van 18u tot 21u30. 

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Greet Vanfleteren of gvf@amelior.be
 
 
 
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €3700 €3500 €3900

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.