Basisopleiding milieubeheer

Modulaire opleiding

Basisopleiding milieubeheer

Deze opleiding is bedoeld voor wie nood heeft aan specifieke opleiding rond de milieuwetgeving en -handhaving, denk maar aan omgevingsvergunningsaanvragen, gevaarlijke stoffen, bodemproblematiek, Waalse en Brusselse milieuwetgeving, ... 
De basisopleiding milieubeheer bestaat uit 15 afzonderlijke modules. U kan zich inschrijven voor de gehele opleiding maar ook voor afzonderlijke modules. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding kan eveneens gebruikt worden om invulling te geven aan artikel 7.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Waarom deze thematiek?

Deze basisopleiding milieubeheer beoogt een inspiratiebron te zijn voor elke organisatie die in meer of mindere mate met milieuaspecten in aanraking komt. De opleiding bestaat uit 15 afzonderlijke modules. Alle modules zijn verdeeld in onderwerpen en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse werkelijkheid.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens deze opleiding?

Het programma is  modulair  opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules los van elkaar kunt volgen. Wel raden wij aan om met de eerste module te starten, zeker voor cursisten die nog geen of weinig basiskennis hebben van milieu. De kennis van deze eerste module is immers noodzakelijk voor het volgen van de latere modules.

In deze basisopleiding verwerft u:
 • inzicht in de huidige (Vlaamse, Waalse, Brusselse) milieuwetgeving
 • meer informatie over het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag
 • kennis over de partners op vlak van bodemproblematiek
 • kennis over de exploitatie van afvalproblematiek en de betreffende afvalstoffenwetgeving
 • kennis over de luchtvaartmaatschappijen op vlak van luchtverontreinigingsproblematiek
 • kennis over de milieuvoorwaarden voor opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen
 • inzicht in de afvalwaterproblematiek
 • kennis over milieuzorg en hoe GES (Gezondheid Effect Screening) milieuaspecten in de organisatie aanpakken
 • inzicht in de stedenbouwwetgeving en de impact van ruimtelijke ordening
 • kennis van de verschillende milieuaangiftes
 • luchtkwaliteitsbeleid
 • NIEUW: MER
Deze opleiding is erkend door het Departement Omgeving: Leefmilieu, Natuur en Energie voor de officiële verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar) en kan worden gebruikt om invulling te geven aan artikel 7.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001 .

De opleiding per module

Module 1: Het ABC van de Vlaamse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Basismodule met overzicht van de milieuwetgeving:
 • Opbouw en structuur van de Vlaamse milieuwetgeving
 • Bevoegheidsverdeling, administraties
 • Overzicht huidige wetgeving:
  • de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten)
  • milieuvoorwaarden (decreet algemene bepalingen milieubeleid, Vlarem II en III)
  • bodemsanering (bodemdecreet en Vlarebo)
  • materialen en afvalstoffen (materialendecreet en Vlarema)
  • afvalwater, gevaarlijke stoffen, erkenningen, …
  • bedrijfsinterne milieuzorg

Module 2: De omgevingsvergunningsaanvraag (inclusief melding)
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Op 23.02.2017 is de nieuwe omgevingsvergunning in werking getreden voor aanvragen op gewestelijk en provinciaal niveau en ook voor enkele gemeenten. Op 01.02.2018 volgden dan alle aanvragen op gemeentelijk niveau. De omgevingsvergunning integreert onder meer de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Cursisten worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure(s):
 • Gewone procedure en havenprocedure
 • Toelichting bij de nieuwe aanvraagformulieren (o.a. via oefeningen, voorbeelden, tips&tricks)
 • Werking van het omgevingsloket (cf. verplichte digitale indiening van aanvragen)

Module 3A: Gevaarlijke stoffen: eigenschappen en vergunningsplicht
Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Ecogrid
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen (relatie met REACH en CLP)
 • Interpretatie Veiligheidsinformatiebladen (SDS)
 • Opslag van gevaarlijke stoffen: vergunningsplicht en indeling in VLAREM I
 • Praktische oefeningen
 • Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen: omvorming veiligheidsinformatieblad tot  een veiligheidsinstructiekaart van andere hulpmiddelen
Mee te brengen: Veiligheidsinformatiebladen van producten die bij u in gebruik zijn of die u wilt gebruiken in de toekomst


Module 3B: Gevaarlijke stoffen: opslag en vertaling VLAREM II voorwaarden
Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Ecogrid

Let op: voorkennis van wat aan bod komt in module 3A is verplicht
 • Opslag van gevaarlijke stoffen: VLAREM II en andere relevante bestanden zoals KB Ontvlambare stoffen
 • Praktische oefeningen omtrent inkuiping en afstandsregels
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen (aankoop, opslag, lidstaten, verwijdering)
 • Calamiteiten en andere noodsituaties
Mee te brengen: inventaris gevaarlijke stoffen (eigenschappen, hoeveelheden)


Module 4: Bodemproblematiek
Spreker: Dhr. Johan CEENAEME, OVAM
 • Bodemsanering in Vlaanderen
 • Wetgeving: belangrijkste documenten
 • Oorzaken van verontreiniging
 • Verschillende fasen van het bodemonderzoek
 • Wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
 • Bodemattest
 • Onderzoekstechnieken: case-study
 • Saneringstechnieken: reinigingsmethoden voor bodem en grondwater

Module 5: Afvalbeheer
Spreker: Dhr. Jan CLYNCKE, PV-cyclus
 • Wettelijke bedrijven
 • Afvalsorteringen en -preventie
 • Opslag en verwerking van afval
 • Afvaltransport

Module 6: Problematiek afvalwater en grondwater
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie
 • De heffing op lozing van afvalwater en winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Lozingsvoorwaarden en voorwaarden voor winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Wasinstallaties vrachtwagens en hun laadruimtes: voorwaarden, reductie waterverbruik en afvalwaterzuivering

Module 7: Energiebeheer
Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting
 • Energiezorg, energieboekhouding, energieverbruik, energieaudit
 • Hoe energie-efficiëntie verbeteren?

Module 8: Interne milieuzorg als opportuniteit
Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting
 • Algemene principes van interne milieuzorg
 • Continu verbeteren van het eigen bedrijf op het vlak van milieuprestaties en milieukosten
 • Algemene organisatie van milieuprestaties en milieukosten

Module 9: Het ABC van de Waalse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie
 • Eerste kennismaking met de Waalse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Waalse milieuwetgeving:
  • le code de l’environnement (livre I en livre II)
  • le permis d’environnement
  • le permis unique
  • la déclaration
  • de aanvraagprocedure
  • de milieuvergunningsvoorwaarden
  • de Waalse milieuoverheden
  • afval en verpakkingen
  • afvalwater & grondwaterwinning
  • lucht
  • bodem
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 10: Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie
 • Eerste kennismaking met de Brusselse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving:
  • ingedeelde inrichtingen en de milieuvergunning
  • milieuvergunningsvoorwaarden en handhaving
  • afval
  • afvalwater en grondwater
  • bodem
  • lucht
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 11: Milieuhandhandhaving
Spreker: Mr. Tom MALFAIT, LDR Advocaten

Met het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet en -besluit is het handhavingslandschap in het Vlaamse Gewest grondig hertekend.
Er werd geopteerd voor een uitgewerkt systeem van bestuurlijke handhaving – met bestuurlijke geldboetes en maatregelen – naast het systeem van de strafrechtelijke handhaving. Alle schendingen van de milieuwetgeving worden hierbij onderverdeeld in twee basiscategorieën: milieumisdrijven en milieu-inbreuken. Bovendien werden een aantal nieuwe organen opgericht (de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer bij LNE, het Milieuhandhavingscollege, de Hoge Raad voor de Milieuhandhaving), die eveneens een belangrijke rol spelen bij de milieuhandhaving in het Vlaams Gewest.
In deze module wordt stilgestaan bij deze belangrijke wijzigingen en de gevolgen ervan in de praktijk. In een eerste deel worden de theoretische concepten toegelicht, in een tweede deel worden deze toegepast aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.


Module 12: Ruimtelijke ordening
Spreker: Mr. Bart DE BECKER, advocaat-vennoot Lexeco Advocaten

Een overzicht van de verschillende aspecten van de stedenbouwwetgeving (planning, vergunningen, handhaving) zoals van toepassing sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de ruimtelijke ordening op de milieuvergunningsproblematiek.


Module 13: Milieuaangiftes
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste milieuaangiftes die van uw organisatie verwacht worden. Er wordt op een praktische manier toegelicht hoe u deze op een correcte wijze kan opmaken.
 • Situering van de diverse milieuaangiftes en de wetgeving hieromtrent
 • Integraal milieujaarverslag
 • Bespreking van de diverse aangiftes afvalwater
  • captatie oppervlaktewater
  • heffing op waterverontreiniging
  • heffing op winning grondwater
Doorheen de verschillende andere modules in deze basisopleiding komen deze aangiftes uiteraard ook aan bod, maar minder uitgebreid dan in deze module. Deze module geeft een volledig overzicht.


Module 14: Lucht
Spreker: Dhr. David KNIGHT, Vlaamse Overheid, Departement LNE
 • Soorten polluenten, hun bronnen en hun effecten
 • Internationaal luchtkwaliteitsbeleid (Kaderrichtlijn lucht, IED richtlijn, NEC richtlijn)
 • Vlaams luchtkwaliteitsbeleid (Vlarem II)

NIEUW! Module 15: MER
Spreker: Advocaat Stijn Vandamme, LDR advocaten

Milieu-effectrapportage in Vlaanderen: toelichting over de opmaak van een MER-project, mogelijkheden voor vrijstelling, ontheffing en screening bij milieueffectbeoordeling op projectniveau. Bijkomend wordt stilgestaan bij de integratie van de milieueffectrapportage in de omgevingsvergunningsprocedure.Opdrachten
Aan deze opleiding zijn geen opdrachten, examens, praktische eindwerken, ... gekoppeld.

Voor wie?

Met dit vormingsprogramma richten we ons in de eerste plaats tot bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en –assistenten uit alle sectoren die in meer of mindere mate in aanraking komen met milieuaspecten. Andere verantwoordelijken die affiniteit met het milieugebeuren hebben, komen ook in aanmerking. De opleiding is geschikt voor alle takken van de industrie, KMO's, overheidsinstellingen, (productie)bedrijven, aannemers, etc.

Deze opleiding is erkend door het LNE (Departement Omgeving: Leefmilieu, Natuur en Energie) voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar) en kan eveneens gebruikt worden om invulling te geven aan artikel 7.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Toelatingsvoorwaarden, korting en KMO-portefeuille

Toelatingsvoorwaarde
Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen. Wel raden wij aan om zeker de eerste module te volgen en hier ook mee te starten. Voor cursisten die geen of weinig basiskennis hebben op milieugebied is dit een must. De kennis van deze eerste module is immers noodzakelijk voor het volgen van de latere modules.

Korting
Schrijf in met meerdere collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, ... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...
Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Wenst u graag meer te weten over het lidmaatschap? Lees meer...

KMO-portefeuille
Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier.
Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Een cursiste aan het woord

"Milieuaangiftes waren een nieuw stuk van mijn takenpakket. Dankzij module 13 bracht de lesgever op een heldere en concrete manier verduidelijking hoe de aangifte moet gebeuren. Er werd ook uitgelegd waarom de aangiftes moeten gebeuren en waarom het zo belangrijk is voor een bedrijf én de overheid dat alles correct verloopt. Echt een aanrader voor al wie begaan is met milieuadministratie!"

Wendel D'HONDT - VEOS nv

Praktisch

Duur: 0.5 dag/module (15 modules in totaal)
Start op: woensdag 16 september 2020, Lokeren
Inschrijven
Prijs: vanaf €270

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Vanaf woensdag 16 september 2020, van 14u00 tot 17u00
 
module 1 : 16/09/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 2 : 21/09/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 3A : 30/09/2020 : van 09u.30 tot 12u.30
module 3B : 30/09/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 4 : 06/10/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 5 : 14/10/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 6 : 21/10/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 7 : 28/10/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 8 : 18/11/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 9 : 25/11/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 10: 02/12/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 11: 09/12/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 12 :16/12/2020 : van 14u.00 tot 17u.00
module 13 :06/01/2021 : van 14u.00 tot 17u.00
module 14: 13/01/2021 : van 14u.00 tot 17u.00
module 15: 20/01/2021 : van 14u.00 tot 17u.00
 
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €305 €270 €360

 • Bovenvermelde prijs is de prijs per module.

   

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier