Quality Expert

De kwaliteitsduizendpoot binnen uw bedrijf
Eerst volgende opleiding: 34 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021
Melle
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

De Quality Expert is als manager en stafmedewerker verantwoordelijk voor de implementatie van IKZ doorheen de ganse organisatie. Hij is een echte kwaliteitsduizendpoot en staat enerzijds de directie bij met raad en daad, maar anderzijds leeft hij ook héél dicht bij de productie.

Dit betekent dat hij tegelijk het kwaliteitsbeleid voorbereidt, uitwerkt én rapporteert aan de directie. Als kwaliteitsspecialist bij uitstek helpt hij ook bij de technische realisatie en uitbouw van kwaliteitszorg in elk mogelijk segment van de organisatie.

Waarom deze opleiding?

De Quality Expert is dus van alle markten thuis en is bovendien de sleutelfiguur bij de implementatie van IKZ doorheen de organisatie.

Het ontwikkelen van kwaliteitszorg is een complexe opgave en bovendien een kritische succesfactor voor elke organisatie. De medewerkers die hiervoor instaan moeten dan ook alle aspecten van kwaliteitszorg onder de knie hebben. Vandaar deze opleiding tot Quality Expert.

De opleiding berust in feite op een combinatie van de Europese opleidingen Quality Systems Manager (QSM) en Quality Engineer/Quality Professional (QE), beide opgesteld door de EOQ (European Organisation for Quality).

Veralgemenend zouden we kunnen stellen dat het Quality Systems Manager-diploma meer voorbereidt op een theoretische managementfunctie en het Quality Engineer-diploma meer op een technische implementatiefunctie. Meestal vraagt het bedrijfsleven een combinatie van beide bekwaamheden. Vandaar de opleiding tot Quality Expert.

 

 

Voor wie

 • Kwaliteitsmanagers
 • Technische medewerkers die in de kwaliteitsdienst een leidinggevende of specialistische functie bekleden die evolueert naar een managementfunctie
 • Externe deskundigen die werken als organisatieadviseur
 • Medewerkers van certificeringsinstellingen die bij ondernemingen evaluaties uitvoeren
 • Productieverantwoordelijken of verantwoordelijken van productie-ondersteunende afdelingen
qualityexpert

Inhoud

De opleiding bestaat uit kapitaliseerbare eenheden (modules) die elk apart kunnen gevolgd worden. Dit betekent dat men een eigen programma op eigen tempo kan volgen en toch elke module met een examen en/of opdrachten kan afsluiten.

MANAGEMENT

 • M1: Introductie in kwaliteit
  • Inleiding, concepten, kwaliteitsbeleid, de taak van de kwaliteitsmanager
 • M2: Total Quality Management/EFQM
  • Organisatietheorie, beleidsvorming, doelstellingen en strategie, operationele doelstellingen, verantwoordelijkheden, taken en bekwaamheden, managementmodellen, effectiviteit en efficiëntie, projectmanagement, management verification, assessmentopleidingsprogramma's
  • De negen criteria van het EFQM-model worden uitvoerig behandeld. De technieken en instrumenten die bij dit self-assessmentmodel in de praktijk aan bod (kunnen) komen, worden met praktijkervaringen gestoffeerd: Balanced Scorecard, benchmarking, opstellen prestatie-indicatoren voor toetsing
 • M3: ISO 9001 + integratie van zorgsystemen
  • Naast het klassieke ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem wordt er in deze module ook aandacht besteed aan andere managementsystemen zoals OHSAS 18001, ISO 14001 en de integratie van deze systemen in één zorgsysteem
 • M4: Workshop vorming kwaliteitsbeleid
  • Implementatiecase


TOEGEPASTE TECHNIEKEN

 • B1: Inleiding tot statistische technieken
  • Statistisch voorstellen van gegevens, parameters van een frequentieverdeling, permutaties, combinaties, variaties, waarschijnlijkheidstheorie, discrete en continue probabiliteitsdistributies, schatting, testen, steekproeftheorie, gebruik en nut van statistische methodes bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse en processtudies
 • B2: Procesbeheersing SPC
  • Normen en toleranties, processpreiding, centrale tendens, controlekaarten voor attributen en variabelen, manieren om proceskwaliteit zichtbaar te maken en procesgeschiktheidsstudies
 • B3: Steekproefsystemen: AQL
  • Ingangscontrole volgens AQL-steekproefsystemen versus zero defects benadering voor attributen en variabelen
 • B4: Proefopzetten (Design Of Experiments)
  • Vaststelling van het probleem, keuze van de onafhankelijk variabele, keuze van de te wijzigen factoren, methodes van Shainin, Yates en Taguchi
 • B5: Ontwerptechnieken
  • Een aantal voorname ontwerptechnieken komen aan bod, zoals Design for Assembly, Quality Function Deployment, FMEA, Product Reliability (levensduur, failure models, 'badkuip'-kromme, Weibull verdeling, reliability, ...)


SOCIAAL-TECHNISCHE ASPECTEN

 • T1: Kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Planning en organisatie van een onderzoek, plan-do-check-act-cyclus, 'seven'-tools, beslissingsprocedures, implementeren en onderhouden van een oplossing van een probleem, kwaliteitsverbeteringsprojecten en - programma's
 • S: Sociale vaardigheden
  • Motivatie, communicatie, plaats en rol van kwaliteitsdeskundigen, changemanagement, kennismanagement, time management, participatief management, kwaliteitscirkels, kwaliteitscampagnes, motivatie-aspecten binnen het management en de organisatie, managementstijl/cultuur en bedrijfsidentiteit
 • T2: Kalibratie en meetsysteemanalyse
  • Meet- en kalibratiesysteem, procedures en normen, de voornaamste meetmethodes, meetnauwkeurigheid en -precisie, analyse van meetproblemen, voornaamste kalibratiemethodes, kalibratietijdstip/termijn
 • T3: Economische aspecten bij kwaliteit
  • Kosten en baten van een kwaliteitssysteem, kosten van niet-kwaliteit, analyse en beheersing van de kosten van niet-kwaliteit, life cycle costs


KWALITEITSZORG IN PRAKTIJK

 • P1: Waardering door klanten
 • P2: Projectmanagement
 • P3: Procesmanagement
 • P4: Productie
 • P5: Aankoop
 • P6: Onderhoud
 • P7: Lean Game


EINDWERK (met individuele begeleiding)

Na de opleiding

Getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift als u voldoende haalt voor alle examens/opdrachten en voor een IKZ-project. Dit project werkt u uit in het eigen bedrijf en het resultaat wordt gepresenteerd voor een jury van kwaliteitsdeskundigen. Indien u niet geslaagd bent of niet deelneemt aan bepaalde modules, ontvangt u een certificaat voor de volbrachte modules.

Docenten

De lessen worden gegeven door docenten met kennis over en ervaring in het Vlaamse bedrijfsleven. Lesgevers die uw problemen uitstekend kennen én een oplossing kunnen bieden!

Prijs

€ 6790 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 6590 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 6390 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 34 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021 Programmaoverzicht opvragen

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000193)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die deze opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.