Certified Expert in Machinery Safety

Certified Expert in Machinery Safety

In onze langlopende opleiding Certified Expert in Machinery Safety (CEMS) wordt vooral aandacht besteed aan het praktisch implementeren van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Alle belangrijke informatie rond machineveiligheid en hoe daaraan kan voldaan worden, wordt tijdens het traject behandeld. Verder wordt in de opleiding ook de problematiek van de functionele veiligheid niet vergeten.
Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen. Wanneer u alle modules volgt en slaagt voor het examen en de eindwerkverdediging, ontvangt u het certificaat van 'Certified Expert in Machinery Safety'.

Waarom deze thematiek?

Productiemedewerkers en ingenieurs van bijvoorbeeld een engineering-bureau, hebben nood aan een opleiding met betrekking tot de machinerichtlijn. Zij hebben vaak specifieke vragen of problematieken die binnen het kader van een traditionele opleiding 'machinerichtlijn' onvoldoende diepgaand kunnen behandeld worden.

Deskundigheid met betrekking tot ontwerp en onderhoud van machines en installaties vereist een diepgaande kennis van tal van regelgevingen en normeringen bovenop het pure technische luik. De machinerichtlijn, de richtlijn arbeidsmiddelen, de laagspanningsrichtlijn, de E.M.C.-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm, de richtlijn drukapparatuur… zijn stuk voor stuk richtlijnen die een impact kunnen hebben op de veiligheid alsook de veiligheidseisen van een machine of installatie.

In deze cursus wordt ook de problematiek van de functionele veiligheid niet vergeten. De begrippen Performance level (P.L.) en Safety Integrity Level (S.I.L.) worden er van naaldje tot draadje uitgelegd.

Amelior verzamelde toonaangevende experts die deze thematieken uit de doeken zullen doen.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens deze opleiding?

Het programma

Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen. 
In onze langlopende opleiding C.E.M.S. krijgt u een objectieve duiding van de wetgeving opgenomen in de diverse Europese economische richtlijnen. Gelet het onpartijdige karakter van onze organisatie krijgt u op een neutrale wijze de informatie waarmee u in de praktijk deze economische richtlijnen voor uw producten kan invullen. In onze opleidingen worden geen veiligheidscomponenten gepromoot noch afgekeurd. De rekenprogramma’s die in de opleiding rond functionele veiligheid ter beschikking worden gesteld zijn onpartijdig en niet gebonden aan één of andere merknaam.

De opleiding per module

Algemene inleiding - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • Inleiding tot cursus
 • Inleiding tot de Euro-richtlijnen
 • Overzicht Euro-richtlijnen
 • Begrippen en definities

Module 1: Machinerichtlijn en aanverwante basisnormalisatie - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • De machinerichtlijn 2006/42/EG 
  In dit deel wordt de wetgeving artikel per artikel besproken zodat het aanbrengen van de CE-markering binnen het kader van zelfcertificatie perfect mogelijk wordt.
 • Documentendoorstroming binnen het kader van de nieuwe machinerichtlijn. Technisch constructiedossier voor voltooide en niet voltooide machines. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het zelf samenstellen van de bedrijfsinterne technische constructiedossiers, hetgeen ook van belang is in het kader van zelfcertificatie.
 • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de machinerichtlijn 2006/42/EG. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het aftoetsen van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen hetgeen ook van belang is in het kader van de zelfcertificatie
 • Beveiligingssystemen al of niet met blokkeringssystemen en vergrendeling.
 • Link met de norm ISO 14119.
 • Pictogrammen en V&G signalisatie inclusief de norm ISO 7010.
 • Risicobeoordeling volgens de nieuwe norm ISO12100:2010. 
  De technieken uit de norm worden tijdens de opleiding ingeoefend aan de hand van verschillende voorbeelden.
 • Interessante geharmoniseerde basisnormen binnen het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.
De norm ISO11161 m.b.t de veiligheid van complexe samengebouwde machines in het bijzonder het aanpakken van de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen.

Module 2: Laagspanningsrichtlijn - door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • Laagspanning versus E.M.C.
 • Geharmoniseerde normen binnen het kader van de laagspanningsrichtlijn met o.a. de EN60204-1

Module 3: EMC -  door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe EMC richtlijn 2014/30/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de EMC richtlijn

Module 4: ATEX - door Ake Harmanny, Senior Scientist Consultant, ISMA 

 • Definitie
 • De nieuwe ATEX 114-richtlijn (voorheen ATEX 95) of m.a.w. de nieuwe economische ATEX richtlijn 2014/34/EU
 • De sociale ATEX 153-richtlijn (voorheen ATEX 137) met betrekking tot het explosieveiligheidsdocument
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de ATEX-richtlijn

Module 5: Drukapparatuur- door Ing. D. Naessens, Deputy Head Quality Audit, Training ans Sefaty Department, Apragaz.

 • Definitie
 • Historiek
 • Wat is drukapparatuur?
 • De nieuwe richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de drukapparatuurrichtlijn

Module 6: Normen voor functionele veiligheid: EN 954-1, EN IEC 62061 (safety integrity level SIL) & EN ISO 13849-1 (performance level PL) van machines en samenstellen van machines (installaties) die onder de machinerichtlijn vallen besturingsbereik) - door Ing. Jo Boullart van Sirris-Agoria.

Binnen het kader van machineveiligheid zijn er diverse oorzaken van gevaren (die kunnen gedetecteerd worden aan de hand van de norm EN ISO12100). Voor al deze gevaren moeten er door de ontwerper of in voorkomend geval de gebruiker veiligheidsvoorzieningen gedefinieerd of genomen worden volgens de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Wanneer een veiligheidsvoorziening gebaseerd is op een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (kortweg: E/E/PE-systeem) wordt er vaak gesproken over "functionele veiligheid". Hiermee wil men eigenlijk duiden dat de veiligheid afhangt van de correcte werking functioneren van deze systemen.

Binnen het kader van de functionele veiligheid hebben we diverse normen. In de cursus C.E.M.S. worden de belangrijkste normen voor de machinebouw uitgebreid en praktisch behandeld op tweevoudige wijze nl. eerst is er een theoretische kanttekening gevolgd door een praktische invulling van het theoretisch model.
Welke normen komen aan bod?
 • EN IEC 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.
 • EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
 • Hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161
 • Link met de norm ISO 14119


Opmerking

In deze cursus wordt niet ingegaan op de veiligheidsproblematiek en safety integrity levels van de procesindustrie. Hiervoor wordt door Amelior een andere cursus ingericht met name de opleiding Safety Integrity Levels (SIL) in de procesindustrie.

Deze module vereist een minimale voorkennis van de norm EN 954-1.
Deze module maakt GEEN onderdeel uit van de examenleerstof.

 

Wenst u meer te weten te komen over de programmainhoud van de bovenvermelde normen of een recent gedetailleerd programmaoverzicht? Stuur dan een mailtje naar Greet VANFLETEREN.


Module 7 : Schrijven van gebruikershandleidingen - door Ing. Stefaan Veys

Gedetailleerde omschrijving: Schrijven van gebruikershandleidingen opleiding.

 

Opdrachten

Voor het behalen van het certificaat van de opleiding C.E.M.S. moet de cursist deelnemen aan het examen en de praktische proef. De normale werkwijze is dat de cursist deelneemt aan het examen en de praktische proef voorzien na de opleiding (ongeveer een viertal maanden na de laatste lesdag van de opleiding).
Het examen vindt plaats op de laatste halve dag (voormiddag) met aansluitend eindwerkpresentatie onder het motto 'leren van anderen' (namiddag van de laatste dag).

Indien de cursist praktische problemen zou ervaren met de data alsook het finaliseren van het eindwerk dan krijgt hij de eenmalige mogelijkheid tot het verplaatsen van zijn examen en praktische proef naar de volgende sessie.
Deze beperkte mogelijkheid tot doorschuiven werd ingevoerd in het belang van de cursist en dit gelet hem de maximale slaagkansen te geven voor dit examen en de bijhorende praktische proef. De wetgeving en normalisatie is immers constant in beweging en op het examen wordt ook steeds van hem/haar verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de laatste wetgeving en bijhorende geharmoniseerde normalisatie.
Indien u niet geslaagd bent voor het examen enf/of het eindwerk krijgt u eenmalig de mogelijkheid tot herkansen.


Indien u alle modules volgt en het certificaat wenst te behalen is er examen (module 1 tot en met 5) en eindwerkverdediging.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken en medewerkers van de:
 • engineeringafdeling of R&D-afdeling betrokken bij het ontwerp en productie van nieuwe installaties,
 • maintenance of service afdeling, betrokken bij het onderhoud van installaties,
die een diepgaande kennis van machineveiligheid willen verwerven om dit in de praktijk van hun afdeling toe te passen.

Ervaring leert dat ook preventieadviseurs in het kader van hun jaarlijkse bijscholing hun persoonlijke kennis rond machineveiligheid komen bijschaven.
Het diverse publiek zorgt telkens voor geanimeerde discussies die voor iedere deelnemer een meerwaarde hebben. Het is een opleidingstraject waarin de cursist wordt opgeleid tot expert in machineveiligheid.

Certificaat, korting, betaald educatief verlof en KMO-portefeuille

Certificaat

Wie de volledige opleiding volgt en bovendien slaagt voor het examen en voor de eindwerkverdediging, ontvangt van Amelior het certificaat 'Certified Expert in Machinery Safety'.
 
Wie de opleiding bijwoont en opteert om niet deel te nemen aan het examen en eindwerkverdediging ontvangt na afloop van de opleiding een attest van deelname voor de bijgewoonde modules.

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Betaald Educatief Verlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof (N-1488-06).

Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Trainer

Ing. Franky DE WITTE, Senior consultant veiligheid, Amelior

Ing. Didier NAESSENS Deputy Head Quality Audit, Training and Safety Department, Apragaz

Ing. Jo BOULLAERT,   Sectorale normalisatie operator, Adviseur normalisatie machineveiligheid,  Sirris - Agoria

Geert Malfait, freelance docent (voorheen Manager Automation & Sensor Group, NV Bekaert SA)

Ake Harmanny, Senior Scientist Consultant, ISMA

Getuigenissen

De opleiding is zeker een aanrader en een zeer duurzame toevoeging voor het ontwerp en realisatie van nieuwe of feit install. Zo is de leerstof van de modules op een praktische en interactieve worstregelmatigheid. Men krijgt tijdens de modules een dieper inzicht in de materie. Bijvoorbeeld: machinerichtlijn, CE-markering, documentendoorstroming, beveiligingssystemen, risicobeoordeling, interessante basisnormen. Door de participatie aan het examen en de praktische proef (eindwerk) krijgen we de kans om de toetsen te de praktijk. Langs deze weg wil ik ook alle docenten en deelnemers bedanken voor wat voor mij een geslaagd opleiding was en ook nog beloond werd met een getuigschrift.

Abid EL BOUBKAR - SWISSLOG 

Franky De Witte en de andere docenten zijn elk specialisten met enorm veel praktijkervaring. De cursus is een echte aanrader voor mensen die actief zijn binnen engineering.

Kristof MOREL - AUTOMATION CCE GENT

 

Hoogstaande cursus. Zeer goed verdeeld met interessante mogelijkheden en uitwisseling van ervaringen.

                                                                                                                              Luc BOSSCHAERT - AXA

De lessen zijn gegeven met de opdracht diepgang, en boden mij inspiratie op het aspect "ingrijpende wijziging" en "samenbouw" van machines binnen mijn bedrijf te effect op pragmatische wijze

                                                                                                                          Peter STAPPAERTS - IDEWE VZW

Zeer tevreden van de cursus. Met veel kennis van zaken en voorbeelden van machinerichtlijn behandeld. Een stevige brok die op een enthousiaste en beleefde manier is geworden.                                                                                                                    

     Suzanne VERHEES - CONTEC CV    

Ik ben tevreden dat ik deze module volgde. Geeft een goed overzicht van de te volgen regels ivm met machine ontwerp.De lesgever slaagt er in om de "droge" materie toch op een aangename manier te brengen met praktische voorbeelden. Op deze manier weet hij de aandacht van de cursisten vast te houden van de eerste tot de laatste minuut.                                                                                                

Erwin VAN HOOF - VITO-VL. INST. VR TECHN. ONDERZOEK NV

Opbouw leertraject

Praktisch

Duur: 7 modules en eindwerkverdediging over 8,5 dagen
Start op: dinsdag 15 oktober 2019, Sint-Martens-Latem
Inschrijven
Prijs: vanaf €2500

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze studie gaat van start op 15 oktober 2019 met de verschillende modules op de volgende data: 
Inleiding: 15/10/19 voormiddag
Module 1: Inleiding + 15/10/19, namiddag + 22/10/19 + 12/11/19 + 19/11/19
Module 2: inleiding + 26/11/19, voormiddag
Module 3: inleiding + 03/12/19 voormiddag 
Module 4: inleiding + 03/12/19 namiddag
Module 5: inleiding + 10/12/19 voormiddag
Module 6: 09/01/20 volledige dag
Module 7: 16/01/20 volledige dag
Examen en eindwerkverdediging voorzien op 20/04/2020
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 15 sep 2019 €2700 €2500 €2900
Prijs €2900 €2700 €3100

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij namiddag- en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  Bovenstaande prijzen zijn de prijzen voor de volledige opleiding.

  PRIJZEN voor de  LOSSE MODULES kan u hieronder terug vinden:

    Prijs lid                Prijs lid not-for-profit Prijs niet-lid           
  Module 1
  4 lesdagen
  1395 euro 1200 euro 1595 euro
  Module 2 550 euro 485 euro 645 euro
  Module 3, 4 en 5
  telkens 1/2 lesdag
  370 euro 330 euro 435 euro
  Module 6
  1 lesdag
  925 euro 810 euro 1080 euro
 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €280 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier