Visie op milieuzorg

februari 2001

Het groeiend milieubewustzijn en de Vlarem-wetgeving hebben ervoor gezorgd dat milieuzorg een steeds belangrijker rol is gaan spelen in het bedrijfsmanagement. En dat is een tendens die in de toekomst niet zal afzwakken. Denken we maar aan het begrip "duurzaam ondernemen", momenteel een "hot topic" in managementkringen.

Om op milieuvlak totaaloplossingen te kunnen aanbieden is Amelior zowel actief op het gebied van milieutechnologie, milieuwetgeving, milieucommunicatie als milieusystemen. Dat een organisatie als Amelior ook met technologie bezig is kan op het eerste gezicht verwonderlijk lijken. "Toch is het zo dat we zeker op de hoogte moeten blijven van alle evoluties die zich op milieutechnologisch vlak voltrekken," aldus Quirin Vyvey. "We doen dat door technische literatuur bij te houden, opleidingen te volgen enz. Zodat we, als we een probleem vaststellen, meteen ook een haalbare oplossing zien.Wat niet betekent dat we de technische oplossingen ook zelf moeten kunnen implementeren. Dat is niet de roeping van Amelior. Maar we moeten wel weten waar we de nodige expertise kunnen vinden."

Wat het juridisch advies betreft gaat de adviesfunctie van de milieucel van Amelior nog een stuk verder. "Daar waar we in de technologie weten waar we de kennis moeten halen, durven we zeggen dat we de juridische aspecten ook zelf daadwerkelijk kennen.. De milieuzorg in Vlaanderen wordt immers voor een groot stuk nog altijd gedreven door wetgeving. Dat is zeker het geval voor KMO's. Tenware het om toeleveringsbedrijven gaat die onder druk worden gezet door hun klanten. Dat is bijvoorbeeld meer en meer het geval in de automobielnijverheid en de micro-elektronica.Voor grote multinationale bedrijven is milieuzorg ook een kwestie van imago. Zowel naar de buitenwereld toe als intern. Men wil binnen de groep niet bekend staan als een 'vervuilende vestiging'."

Milieucommunicatie wordt belangrijker

In de toekomst zal het zeker niet meer volstaan om, in het kader van het aanvragen van een milieuvergunning, een technisch dossier in te dienen. Er zal overleg nodig zijn met de vergunningverlener, met de adviesorganen en in sommige gevallen ook met de omgeving. Quirin Vyvey: "De bezwaren in het openbaar onderzoek worden wel niet integraal opgenomen in de vergunning, maar er zal toch altijd wel een spoor van terug te vinden zijn in de vorm van bijzondere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 's nachts niet mogen werken, in het weekend niet met camions binnenrijden … Gezien het toenemend milieubewustzijn en de verhoogde alertheid van de burger zal de overheid zich immers meer en meer indekken tegen klachten. Omwonenden weten trouwens steeds beter en beter tot wie ze zich met hun klachten moeten wenden. Een reden temeer om via communicatie een zo goed mogelijke verstandhouding met de omgeving op te bouwen. En in de schoot van Amelior beschikken wij over de nodige kennis en vaardigheden om die communicatie uit te bouwen."

Bredere invoering zorgsystemen

Milieuzorgsystemen als ISO 14001 zullen steeds meer worden ingevoerd. Ondermeer omdat het voor toeleveringsbedrijven een eis van de klant zal worden. En omdat de consumenten bewijzen zullen gaan eisen van de milieuvriendelijkheid van de producten die ze aankopen. "Maar ik hoop ook," aldus Quirin Vyvey, "dat de milieucoördinatoren zullen gaan beseffen dat een milieuzorgsysteem een middel is om hun job beter te doen. Dat het hun werk vergemakkelijkt en verbetert. Of het systeem moet worden gecertificeerd is een andere vraag. Hoewel certificatie toch een bewijs is dat het om een deugdelijk opgezet systeem gaat."

Een mogelijke rem op de aangroei van milieuzorgsystemen is het feit dat de invoering ervan niet door de overheid wordt beloond. De vergunningsaanvraag wordt er vandaag niet eenvoudiger door, de milieuinspectie gedraagt zich momenteel niet anders. Quirin Vyvey: "Bovendien is de milieuwetgeving in Vlaanderen vrij complex en maakt het opstellen van een milieuzorgsysteem moeilijker. Want een van de eisen is immers het bewijzen dat men aan de wetgeving voldoet. En dat is door die complexe wetgeving zeer moeilijk. Dus beginnen een aantal bedrijven er liever niet aan. Amelior heeft wel de nodige tools die in de praktijk vermijden dat de complexiteit van de wetgeving voor ISO 14001-certificatie een probleem vormt."

 

Externe milieucoördinator

Outsourcing is een heel duidelijke managementtendens. Inpikkend op die trend biedt Amelior de mogelijkheid de functie van milieucoördinator aan een Amelior-consultant toe te vertrouwen. Bedrijven die kiezen voor een externe milieucoördinator hebben daarvoor verschillende redenen. Het belangrijkste argument is het feit dat de taken en verantwoordelijkheden van een milieucoördinator een continue vorming en opleiding tot milieuspecialist vereisen Naast de taak van milieucoördinator hebben ze echter dikwijls andere, niet delegeerbare taken, waardoor de permanente vorming soms een te zware opdracht vormt. Sommige bedrijven hebben ook niet de geschikte personen in dienst die tot interne milieucoördinator kunnen opgeleid worden. En bovendien is er momenteel nog een schaarste aan goed opgeleide en ervaren milieucoördinatoren met het juiste profiel voor de andere taken die ze moeten vervullen.