Het IiP-verhaal van ISS

maart 2012

IiP kunnen we omschrijven als ‘hét kwaliteitslabel voor people management'. De dienstengroep ISS Belgium slaagde erin het IiP-label binnen te halen voor de afdeling Facility Services, daarin begeleid door Amelior/IiP Belgium. Sarah Cogneau, HR Training & Development Manager van ISS, getuigt over het doorlopen traject.

Het behalen van het IiP-certificaat werd ons opgelegd door een klant: het werd dus opgevat als een verplichting en de persoonlijke motivatie van onze leidinggevenden die deze klant beheren, was in een eerste fase ver te zoeken … Maar: "bij ISS komt de klant op de eerste plaats" en ook in dit geval werd deze slogan toegepast.
Het budget werd vrijgemaakt, HR werd erbij betrokken en de stakeholders werden gedefinieerd.
Zo kwamen wij ook bij Amelior terecht, met name bij consultant Pascal Engels. Hij heeft de stuurgroep goed geïnformeerd, gaf concrete voorbeelden vanuit eerdere ervaringen bij andere klanten en heeft zo het enthousiasme van de groep opgedreven.
De uitslag van de nulmeting die daarop volgde, was een realistische weergave van wat er leefde op de vloer of van wat wij aanvoelden dat er leefde op de vloer. Toen over deze uitslag werd gecommuniceerd, werd dit bevestigd door onze medewerkers. Er werden verwachtingen gecreëerd en de druk om over te gaan tot actie werd opgedreven door onze eigen werknemers.
De stuurgroep heeft de tijd genomen om de resultaten goed te laten bezinken en heeft heterogene werkgroepen opgericht rond de meest heikele thema's: feedbackgesprekken, taalbeleid, interne communicatie, functiebeschrijvingen, opleidingen.
De werkgroepen hielden een meeting om de 6 weken, de stuurgroep verzamelde de output en zorgde ervoor dat er regelmatig intern gecommuniceerd werd over de stand van zaken van het project. Na een traject van 6 maanden, wilden we de initiatieven vanuit de werkgroepen effectief implementeren en moest er ook een draagvlak gecreëerd worden bij de werknemers die niet aan de werkgroepen hadden deelgenomen. Binnen een decentrale structuur waarin de medewerkers tewerkgesteld zijn bij de klanten zelf, is dat een hele uitdaging. Het enige contact dat deze medewerkers hebben met ISS verloopt via hun leidinggevende die regelmatig langskomt. Zij vormen de schakel tussen het beleid en de vloer: je moet hen dus meehebben vooraleer je verder gaat.
“We hebben een workshop georganiseerd voor deze leidinggevenden met een externe facilitator die hen betrokken heeft bij de dan toe genomen initiatieven. Op dat moment is het tij gekeerd en voelden we letterlijk dat onze initiatieven belichaamd werden door onze leidinggevenden.
We hebben onszelf de tijd gegeven om bij te sturen waar nodig en zijn na 6 maanden overgegaan tot ons finaal assessment. Ook daar is de samenwerking met de assessoren goed verlopen: we hebben heel concrete en opbouwende kritiek gekregen en hebben ons IiP-certificaat met onderscheiding behaald.
De belangrijkste les die ik haal uit deze IiP-ervaring is dat je je organisatie de nodige tijd moet gunnen om te werken op de aandachtspunten die uit de nulmeting naar voor zijn gekomen. Je kunt mooie procedures en processen initialiseren, maar uiteindelijk gaat het om een attitudeverandering en dat bereik je niet van de ene dag op de andere.

Sarah Cogneau is HR Training en Development Manager ISS


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...