Nieuwe wijziging van de nieuwe machinerichtlijn met nieuwe milieueisen m.b.t. machines voor de toepassing van pesticiden !

december 2009

In het publicatieblad van de Europese Unie van 25 november 2009 werd de richtlijn 2009/127/EG van het Europees Parlement en de raad van 21 oktober 2009 gepubli­ceerd tot wijziging van Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden

De Europese Commissie was van mening dat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van machines voor de toepassing van pesticiden van groot belang zijn voor de vermindering van de negatieve effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu. Voor professionele apparatuur voor de toepassing van pesticiden die reeds in gebruik is, voert deze nieuwe richtlijn eisen in met betrekking tot de controle en het onderhoud van de apparatuur.

De nieuwe richtlijn is van toepassing op pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn. Het is daarom wenselijk de werkingssfeer van deze richtlijn te beperken tot machines voor de toepassing van pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn.

Opmerking : Aangezien het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn naar verwachting zal worden uitgebreid tot biociden, moet de uitbreiding van de werkingssfeer van de milieubeschermingseisen tot machines voor de toepassing van biociden vóór 31 december 2012 worden onderzocht door de Commissie.

De eisen inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, huisdieren of goederen, zijn REEDS opgenomen in Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines ! Daarom moesten via deze wijzigingsrichtlijn alleen nog de essentiële milieubeschermingseisen voor het ontwerp en de bouw van nieuwe machines voor de toepassing van pesticiden worden opgenomen in de Richtlijn 2006/42/EG, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat deze eisen in overeenstem­ming zijn met de eisen van de kaderrichtlijn voor wat betreft onderhoud en inspectie.

Daarom was de Europese Commissie van mening dat ook een verwijzing naar de bescherming van het milieu moest worden opgenomen in Richtlijn 2006/42/EG en moet deze doelstelling worden beperkt tot de categorie machines en de risico's waarvoor specifieke milieubeschermingseisen gelden.

Het toepassingsgebied van machines voor de toepassing van pesticiden omvat :

 • machines met eigen aandrijving,
 • machines die moeten worden voortgetrokken,
 • machines die geheel of gedeeltelijk op een voertuig worden geplaatst,
 • machines voor de toepassing van pesticiden vanuit de lucht en
 • stationaire machines die bestemd zijn voor de toepassing van pesticiden,
  zowel voor professioneel als voor niet-professioneel gebruik.

  Inbegrepen in dit toepassingsgebied zijn ook met een motor aangedreven of manueel bediende draagbare en in de hand gehouden machines met een drukkamer.

  De inhoud van de richtlijn blijft beperkt tot de essentiële eisen waaraan machines voor de toepassing van pesticiden moeten voldoen alvorens in de handel te worden gebracht en/of in bedrijf te worden gesteld, terwijl de Europese normalisatieorga­nisaties verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van technische normen met gede­tailleerde specificaties voor de diverse categorieën van dergelijke machines om de fabrikanten in staat te stellen aan die eisen te voldoen.

  De Europese Commissie is van mening dat het van essentieel belang is dat alle belanghebbende partijen, onder wie de industrie, landbouwers en milieuorganisaties, in gelijke mate bij de vaststelling van dergelijke geharmoniseerde normen worden betrokken, om zo ervoor te zorgen dat deze worden goedgekeurd op basis van een duidelijke consensus onder alle belanghebbenden.

  De Europese lidstaten dienen uiterlijk op 15 juni 2011 de nodige bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. De lidstaten moet deze bepalingen toepassen met ingang van 15 december 2011.

  Hier kan u de richtlijn 2009/127/EG bekijken.
 • Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


  Lees hier andere artikels van deze auteur...

  Contacteer de auteur...