Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.
auditor iso9001

Waarom een nieuw ééngemaakt model?

Dit nieuwe model is er gekomen omdat er niet minder dan 28 verschillende maatregelen bestonden binnen het departement WSE waarvoor organisaties uit de reguliere en sociale economie op één of andere manier hun kwaliteitsvolle werking dienden aan te tonen. Dit zorgde ervoor dat sommige organisaties verplicht waren om diverse kwaliteitssystemen in stand te houden en erover te rapporteren naar de overheid. Weinig efficiënt, vond ook de overheid zelf, waar er ook veel middelen gestoken werden in het toezicht op al deze verschillende manieren om kwaliteit aan te tonen.
Vandaar het initiatief om te komen tot een uniform en transparant model om op basis van dezelfde kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau toegang te krijgen tot 28 verschillende steunmaatregelen.

Voor wie?

Dit is van toepassing op dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en de sociale economie en daarvoor vanuit het beleidsdomein WSE een (directe of indirecte) financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning ontvangen.
Het gaat hier om dienstverlening op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties.
Een klassiek voorbeeld zijn de maatwerkbedrijven, die op maat van een doelgroep met arbeidshandicap jobs creëren onder deskundige begeleiding en met financiële steun van de overheid.
Maar ook opleidingsinstellingen die opleidingen wensen aan te bieden die erkend zijn voor het Vlaams OpleidingsVerlof (voorheen Betaald Educatief Verlof) vallen onder deze nieuwe registratieplicht.
Een overzicht van alle betrokkens steunmaatregelen vindt u hier.

Zes minimale kwaliteitsvoorwaarden

Vanaf september moet een organisatie kunnen aantonen dat ze voldoet aan zes gedefinieerde minimale kwaliteitsvoorwaarden, geënt op drie terreinen:

  1. Kwaliteitsvolle dienstverlening aan klanten/cliënten
  2. Kwaliteitsvol personeelsbeheer
  3. Goed beheer van financiële middelen

 

Voor elk van deze domeinen zijn er twee voorwaarden uitgewerkt, die u hier in meer detail kan nalezen.

Hoe kwaliteit bewijzen?

Kwaliteit kan bewezen worden op twee manieren:

  1. Ofwel heeft de organisatie een kwaliteitscertificatie uit de reguliere vrije markt. Denk aan een ISO-certificaat of een EFQM-gebaseerde erkenning. Als een organisatie dit heeft, gaat de overheid ervan uit dat alvast op organisatieniveau de kwaliteit van de werking is aangetoond en dat de zes kwaliteitvoorwaarden zijn afgedekt.
     
  2. Ofwel heeft u als organisatie reeds een kwaliteitserkenning gekregen van de Vlaamse Overheid, vanuit een ander departement dan WSE. Vanaf nu zullen de verschillende departementen van de Vlaamse Overheid mekaars kwaliteitserkenningen aanvaarden en erkennen. Denk maar aan een erkenning als aanbieder binnen de KMO-portefeuille, bvb.

 

Organisaties die dit niet kunnen voorleggen, hoeven niet te wanhopen: er is een overgangsperiode voorzien van twee jaar, tot september 2021. Wie er tijdig aan begint, heeft dus de kans om in die tijd te voldoen aan één van bovenstaande pistes.
Tijdens die overgangsperiode, echter, dien je als organisatie wel te voldoen aan een standaard die WSE zelf heeft opgesteld, gebaseerd op die zes minimale kwaliteitsvoorwaarden. Dit geeft een tijdelijke erkenning, die onherroepelijk ophoudt in september 2021.
Een volledig overzicht van de erkenningsmodaliteiten vindt u hier.

Opgelet!

Welke piste je ook kiest, vergeet niet ook effectief de aanvraag te doen van de registratie bij WSE zelf. Het louter hebben van een certificaat is immers niet voldoende, je moet ook effectief op basis van dat certificaat een aanvraag indienen via het formulier dat vanaf september 2019 hier online staat.
Let ook op: enkel een certificatie met een organisatiebrede scope wordt aanvaard. Wanneer je bvb als maatwerkbedrijf voor één productielijn op vraag van een klant een ISO9001-certificaat hebt, dan is dit niet voldoende. Dan zal je voor september 2021 moeten zorgen dat de scope van dat certificaat wordt uitgebreid naar je volledige organisatie!

Amelior helpt

Voor de pistes die ook na 2021 toegang tot de steunmaatregelen garanderen, zal het u opgevallen zijn dat ISO 9001 of EFQM de basis vormen voor de aanvaarde labels. Als kwaliteitsorganisatie met meer dan 45 jaar ervaring, is Amelior goed geplaatst om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan deze normen en modellen. Dit kan via louter opleiding, maar we komen u ook graag persoonlijk begeleiden met ons team van ervaren consultants. Geen dikke boeken, maar bruikbare en pragmatische tools, daar staan we voor. Voor bijkomende vragen rond deze maatregelen kan u contact opnemen met Pascal Anckaert via pa@amelior.be

Nog een laatste advies

Begin er tijdig aan, het behalen van een label is niet iets dat je er even bijneemt en op enkele weken in mekaar bokst. Als je er ook echt meerwaarde wil uithalen, dan vraagt het engagement van het management en dient het gedragen te zijn door de hele organisatie.

Pascal Anckaert
Pascal Anckaert
Managing Director