Privacyverklaring Amelior

Uw privacy is belangrijk voor ons!

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

Privacyverklaring voor cursisten

Wie zijn we?

 Uw gegevens worden verwerkt door Amelior vzw, Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk.
Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het mailadres privacy@amelior.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wat doet Amelior met deze persoonsgegevens?

Gegevens die we rechtstreeks verzamelen en die we van u opvragen

1. Indien u een opleiding bij Amelior volgt of deelneemt aan een activiteit die ingericht wordt door Amelior vzw
 • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, geslacht, facturatiegegevens,…
 • Identificatiegegevens: geboortedatum (om vergissingen te voorkomen)
 • Informatie met betrekking tot uw resultaten bij een examen.
2. Telefonisch contact bij informatievraag

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen onze medewerkers uw voornaam en naam noteren om aan de juiste collega mee te delen u opnieuw te contacteren en eveneens de interne werking te optimaliseren.

3. Inschrijving nieuwsbrief

 Personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief of één van de Amelior evenementen.

 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, functie, …
 • Wij houden op basis van u leesgedrag ook uw voorkeuren bij om zo enkel voor u relevante nieuwsbrieven te sturen
 • Indien u geen lid bent van Amelior vzw (Amelior connect), zal Amelior vzw uw gegevens registreren met uw uitdrukkelijke toestemming.
4. Wanneer u onze website bezoekt

Bepaalde gegevens op basis van cookies die worden geplaatst. Voor meer informatie gelieve kennis te nemen van onze cookieverklaring.

5. Contactpersonen van bedrijven waarmee Amelior vzw een contract heeft gesloten teneinde bepaalde diensten uit te voeren (leveranciers: IT, sociaal secretariaat, printer …)
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • Amelior vzw verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie.
 6. Personen die Amelior vzw rechtstreeks contacteren om lid te worden (Amelior Connect) of prospecten:
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
 • Ingeval u Amelior vzw zelf een e-mail stuurt om lid te worden of ingeval u het inlichtingenblad invult via de website en/of dit formulier overmaakt aan onze klantendienst, slaan wij uw gegevens op in onze database in afwachting van het definitief doorlopen van de aansluitingsprocedure. Amelior vzw beroept zich hier op de precontractuele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van het contract.
 • Ingeval u een visitekaartje overhandigt, wordt u eveneens opgenomen in onze database en beroept Amelior vzw zich op het gerechtvaardigd belang.

Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

 Amelior vzw verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het kan gaan om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website …
Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw regio of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon en Trendstop behoren hiertoe.
Amelior vzw ontvangt ook van derden informatie die op u betrekking heeft. Amelior vzw kan deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie.

Waarvoor gebruikt Amelior vzw uw persoonsgegevens?

Amelior vzw gebruikt deze persoonsgegevens om

 • u te kunnen inschrijven voor een opleiding/infosessie of eventuele annulaties, wijzigingen door te geven …
 • u de resultaten van een eventueel daaraan verbonden examen te kunnen meedelen
 • om een correcte factuur op te maken
 • het examen met u te kunnen overlopen a.d.h.v. uw antwoorden
 • u de informatie te kunnen meedelen omtrent de opleiding
 • u een aanwezigheidsattest te bezorgen
 • u een correct antwoord op uw vraag te geven
 • u op de hoogte te houden van onze nieuwe opleidingen, promoties en over onze dienstverlening in het algemeen
 • onze website en onze dienstverlening naar de klant toe te verbeteren
 • u lidmaatschap te kunnen opvolgen

Verwerkingsgronden

Amelior vzw houdt u persoonsgegevens bij omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van een contract, omdat we een gerechtvaardigd belang als gegevensverwerker hebben of omdat u in het verleden al toestemming gaf.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Amelior vzw verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan uw interne opleidingsverantwoordelijke, indien deze hierom verzoekt.

Amelior vzw werkt samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen consulteren in het kader van de dienstverlening die zij uitvoeren voor Amelior vzw. Het gaat om de volgende ontvangers: ICT-dienstverleners

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden door Amelior bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken. Uw persoonsgegevens worden na de opleiding nog bijgehouden voor een periode van 10 jaar, voor de interne werking van Amelior vzw.

Indien u een examen in het kader van een erkende of gecertificeerde opleiding heeft afgelegd, worden uw gegevens nog bewaard voor een periode van 10 jaar na het afleggen van het examen.

 Om administratieve redenen zal Amelior vzw uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet gewist kan worden uit eventuele verslagen, aanwezigheden voor opleidingen of deelnames aan examens. Dit omdat de deelname aan examens en/of opleiding eveneens verband houdt met het verkrijgen van bepaalde kwaliteitslabels of diploma’s die Amelior vzw ten allen tijde moet kunnen consulteren. Uw persoonsgegevens worden uiteraard niet meer op actieve manier bijgehouden.

Uiteraard bewaart Amelior vzw uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

U kunt uw gegevens inkijken

Wil u bekijken welke persoonsgegevens Amelior vzw over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

Amelior vzw zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Amelior vzw kan nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …)

U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we u om ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen.

U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat Amelior vzw bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Amelior vzw zal beperkte persoonsgegevens in ieder geval moeten bijhouden voor de werking van het kwaliteitslabel indien dit van toepassing is.

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat Amelior vzw uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat Amelior vzw uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. Amelior vzw mag uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mag er geen verdere verwerkingen meer uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kan u aan Amelior vzw vragen om de gegevens die u zelf aan Amelior vzw heeft verstrekt aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst.

U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. Amelior vzw zal dan uw persoonsgegevens verwijderen. Amelior vzw heeft echter geen toestemming nodig om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken.

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met Amelior vzw via privacy@amelior.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen.

Voor inhoudelijke vragen over deze privacyverklaring van Amelior kan u zich richten tot privacy@amelior.be.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat Amelior vzw uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleeft: commission@privacycommission.be

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Amelior vzw doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Amelior vzw neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document. Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. De laatste versie zal u altijd op onze website kunnen raadplegen.

Versie 1.0 van 23/05/2018