Basisopleiding milieubeheer

Modulaire opleiding rond specifieke milieuthema´s
Eerst volgende opleiding: 9 sessies vanaf dinsdag 20 april 2021
Online
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Bedrijven moeten rekening houden met heel wat milieuwetgeving.

En deze milieuwetgeving is bovendien zeer complex en continu in beweging,  mede door de voortdurende technologische ontwikkelingen.

Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals, die bedrijven moeten adviseren in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen

Waarom deze opleiding?

Deze basisopleiding milieubeheer beoogt een inspiratiebron te zijn voor elke organisatie die in meer of mindere mate met milieuaspecten in aanraking komt.

Modulaire opleiding  : u kiest zelf welke van de 15 afzonderlijke modules best passen bij uw behoeften. 

Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk

Amelior verzamelde toonaangevende docenten die uitgebreide expertise en praktijkervaring hebben in hun vakgebied.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding kan eveneens gebruikt worden om invulling te geven aan artikel 7.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Voor wie

Met deze opleiding richten we ons in de eerste plaats tot bedrijfsleidersmilieucoördinatorenmilieuverantwoordelijken en –assistenten uit alle sectoren die in meer of mindere mate in aanraking komen met milieuaspecten.

Andere verantwoordelijken die affiniteit met het milieugebeuren hebben, komen ook in aanmerking. De opleiding is geschikt voor alle takken van de industrie, KMO's, overheidsinstellingen, (productie)bedrijven, aannemers, etc.

milieubeheer

Overzicht modules basisopleiding milieubeheer

Overzicht milieubeheer

Module 1: Het ABC van de Vlaamse milieuwetgeving

23 februari 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

22 september 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 16 september 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Basismodule met overzicht van de milieuwetgeving:

 • Opbouw en structuur van de Vlaamse milieuwetgeving
 • Bevoegheidsverdeling, administraties
 • Overzicht huidige wetgeving:
  • de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten)
  • milieuvoorwaarden (decreet algemene bepalingen milieubeleid, Vlarem II en III)
  • bodemsanering (bodemdecreet en Vlarebo)
  • materialen en afvalstoffen (materialendecreet en Vlarema)
  • afvalwater, gevaarlijke stoffen, erkenningen, …
  • bedrijfsinterne milieuzorg

Module 2: De omgevingsvergunningsaanvraag (inclusief melding)

02 maart 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

29 september 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 30 september 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Op 23.02.2017 is de nieuwe omgevingsvergunning in werking getreden voor aanvragen op gewestelijk en provinciaal niveau en ook voor enkele gemeenten. Op 01.02.2018 volgden dan alle aanvragen op gemeentelijk niveau. De omgevingsvergunning integreert onder meer de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Cursisten worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure(s):

 • Gewone procedure en havenprocedure
 • Toelichting bij de nieuwe aanvraagformulieren (o.a. via oefeningen, voorbeelden, tips&tricks)
 • Werking van het omgevingsloket (cf. verplichte digitale indiening van aanvragen)

Module 3A: Gevaarlijke stoffen: eigenschappen en vergunningsplicht

9 maart 2021 : van 09u.30 tot 12u.30

06 oktober 2021 : van 09u.30 tot 12u.30

Nieuw! locatie Limburg! 12 oktober 2021 : van 09u.30 tot 12u.30

Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Ecogrid

Spreker Limburg : Dhr. Sim Doolaege, senior consultant Amelior

 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen (relatie met REACH en CLP)
 • Interpretatie Veiligheidsinformatiebladen (SDS)
 • Opslag van gevaarlijke stoffen: vergunningsplicht en indeling in VLAREM I
 • Praktische oefeningen
 • Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen: omvorming veiligheidsinformatieblad tot  een veiligheidsinstructiekaart van andere hulpmiddelen

Mee te brengen: Veiligheidsinformatiebladen van producten die bij u in gebruik zijn of die u wilt gebruiken in de toekomst

Module 3B: Gevaarlijke stoffen: opslag en vertaling VLAREM II voorwaarden

09 maart 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

06 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 12 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Ecogrid

Spreker Limburg : Dhr. Sim Doolaege, Senior Consultant Amelior
 

Let op: voorkennis van wat aan bod komt in module 3A is verplicht

 • Opslag van gevaarlijke stoffen: VLAREM II en andere relevante bestanden zoals KB Ontvlambare stoffen
 • Praktische oefeningen omtrent inkuiping en afstandsregels
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen (aankoop, opslag, lidstaten, verwijdering)
 • Calamiteiten en andere noodsituaties

Mee te brengen: inventaris gevaarlijke stoffen (eigenschappen, hoeveelheden)

Module 4: Bodemproblematiek

16 maart 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

13 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 21 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Dhr. Johan CEENAEME, OVAM

 • Bodemsanering in Vlaanderen
 • Wetgeving: belangrijkste documenten
 • Oorzaken van verontreiniging
 • Verschillende fasen van het bodemonderzoek
 • Wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
 • Bodemattest
 • Onderzoekstechnieken: case-study
 • Saneringstechnieken: reinigingsmethoden voor bodem en grondwater

Module 5: Afvalbeheer

23 maart 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

20 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 21 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Dhr. Jan CLYNCKE, PV CYCLE

 • Wettelijke verplichtingen van bedrijven
 • Afvalsorteringen en -preventie
 • Opslag en verwerking van afval
 • Afvaltransport

Module 6: Problematiek afvalwater en grondwater

30 maart 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

27 oktober 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 18 november 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • De heffing op lozing van afvalwater en winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Lozingsvoorwaarden en voorwaarden voor winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Wasinstallaties vrachtwagens en hun laadruimtes: voorwaarden, reductie waterverbruik en afvalwaterzuivering

Module 7: Energiebeheer

20 april 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

10 november 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 2 december 2021 : van 09u.30 tot 12u.30

Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting

 • Energiezorg, energieboekhouding, energieverbruik, energieaudit
 • Hoe energie-efficiëntie verbeteren?

Module 8: Interne milieuzorg als opportuniteit

27 april 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

17 november 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 2 december 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting

 • Algemene principes van interne milieuzorg
 • Continu verbeteren van het eigen bedrijf op het vlak van milieuprestaties en milieukosten
 • Algemene organisatie van milieuprestaties en milieukosten

Module 9: Het ABC van de Waalse milieuwetgeving

4 mei 2021 : van 14u.00 tot 17u.00 

24 november 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 16 december 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • Eerste kennismaking met de Waalse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Waalse milieuwetgeving:
  • le code de l’environnement (livre I en livre II)
  • le permis d’environnement
  • le permis unique
  • la déclaration
  • de aanvraagprocedure
  • de milieuvergunningsvoorwaarden
  • de Waalse milieuoverheden
  • afval en verpakkingen
  • afvalwater & grondwaterwinning
  • lucht
  • bodem
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 10: Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving

11 mei 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

01 december 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 13 januari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • Eerste kennismaking met de Brusselse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving:
  • ingedeelde inrichtingen en de milieuvergunning
  • milieuvergunningsvoorwaarden en handhaving
  • afval
  • afvalwater en grondwater
  • bodem
  • lucht
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 11: Milieuhandhandhaving

18 mei 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

08 december : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 27 januari 2022 : van 09u.30 tot 12u.30

Spreker: Advocaat Tom MALFAIT, LDR Advocaten

Spreker Limburg : advocaat Fien De Corte, LDR Advocaten
 

Met het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet en -besluit is het handhavingslandschap in het Vlaamse Gewest grondig hertekend.
Er werd geopteerd voor een uitgewerkt systeem van bestuurlijke handhaving – met bestuurlijke geldboetes en maatregelen – naast het systeem van de strafrechtelijke handhaving. Alle schendingen van de milieuwetgeving worden hierbij onderverdeeld in twee basiscategorieën: milieumisdrijven en milieu-inbreuken. Bovendien werden een aantal nieuwe organen opgericht (de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer bij LNE, het Milieuhandhavingscollege, de Hoge Raad voor de Milieuhandhaving), die eveneens een belangrijke rol spelen bij de milieuhandhaving in het Vlaams Gewest.

In deze module wordt stilgestaan bij deze belangrijke wijzigingen en de gevolgen ervan in de praktijk. In een eerste deel worden de theoretische concepten toegelicht, in een tweede deel worden deze toegepast aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Module 12: Ruimtelijke ordening

25 mei 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

15 december 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 10 februari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Bart DE BECKER, advocaat-vennoot Lexeco Advocaten


Een overzicht van de verschillende aspecten van de stedenbouwwetgeving (planning, vergunningen, handhaving) zoals van toepassing sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de ruimtelijke ordening op de milieuvergunningsproblematiek.

Module 13: Milieuaangiftes

01 juni 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

22 december 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 10 februari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie


Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste milieuaangiftes die van uw organisatie verwacht worden. Er wordt op een praktische manier toegelicht hoe u deze op een correcte wijze kan opmaken.

 • Situering van de diverse milieuaangiftes en de wetgeving hieromtrent
 • Integraal milieujaarverslag
 • Bespreking van de diverse aangiftes afvalwater
  • captatie oppervlaktewater
  • heffing op waterverontreiniging
  • heffing op winning grondwater

Doorheen de verschillende andere modules in deze basisopleiding komen deze aangiftes uiteraard ook aan bod, maar minder uitgebreid dan in deze module. Deze module geeft een volledig overzich

Module 14: Lucht

08 juni 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

12 januari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 10 maart 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Dhr. David KNIGHT, Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Lucht, Milieu en Communicatie

 • Soorten polluenten, hun bronnen en hun effecten
 • Internationaal luchtkwaliteitsbeleid (Kaderrichtlijn lucht, IED richtlijn, NEC richtlijn)
 • Vlaams luchtkwaliteitsbeleid (Vlarem II)

NIEUW! Module 15: MER

15 juni 2021 : van 14u.00 tot 17u.00

19 januari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Nieuw! locatie Limburg! 27 januari 2022 : van 14u.00 tot 17u.00

Spreker: Advocaat Stijn Vandamme, LDR advocaten

Spreker Limburg : Advocaat Fien De Corte, LDR advocaten

Milieu-effectrapportage in Vlaanderen: toelichting over de opmaak van een MER-project, mogelijkheden voor vrijstelling, ontheffing en screening bij milieueffectbeoordeling op projectniveau. Bijkomend wordt stilgestaan bij de integratie van de milieueffectrapportage in de omgevingsvergunningsprocedure.

Na de opleiding

Na het volgen van  deze module(s)  bent u volledig op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen rond de diverse milieutopics (vergunningen, bodem, afval(water), lucht, energie…).
De praktische tips  en voorbeelden maken dat u onmiddellijk aan de slag kunt in uw eigen organisatie.

Docenten

Toonaangevende docenten die expert zijn in hun vakgebied.

 

 

Mario De Ketelaere
Mario De Ketelaere

Mario is advocaat te Antwerpen (Baker & McKenzie), met als voorkeursmaterie Milieurecht. Daarnaast is hij ook gastprofessor aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (De Nayer instituut) waar hij milieurecht, bedrijfswetgeving en bouwrecht doceert.  Tevens is hij lector Milieurecht aan de Karel De Gote Hogeschool en gastprofessor in het Postacamedisch onderwijs aan de KU Leuven (o.a. opleiding Milieucoördinator; opleiding Vastgoedkunde). Hij treedt regelmatig op als gastdocent in diverse milieu-opleidingen en heeft ook een groot aantal publicaties rond milieurechtelijke topics op zijn naam.

LinkedIn profiel bekijken
Isabel Dobbelaere
Isabel Dobbelaere

Isabel is in 1993 in Gent afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde en heeft een jaar later de ManaMa milieutechnologie behaald. Na 15j als milieuconsultant voor 2 adviesbureaus te hebben gewerkt, heeft ze de voorbije jaren een ruime ervaring opgebouwd in milieudossiers, gaande van milieuvergunningen, MER’s, begeleiding inzake ISO 14001 tot het uitvoeren van de functie van extern milieucoördinator. De praktische haalbaarheid en toepasbaarheid van haar adviezen was steeds een aandachtspunt dat de bedrijven erg konden appreciëren. Nu legt Isabel haar verder toe op de opvolging en begeleiding van duurzaam ondernemen bij bedrijven en overheden. Verder is Isabel als gastdocent verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg departement Biotechniek optie Milieukunde.

LinkedIn profiel bekijken
Dirk Van Den Broecke
Dirk Van Den Broecke

Dirk is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 360 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 305 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 270 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Dit is de prijs per module

Waar & wanneer

Wanneer: 9 sessies vanaf dinsdag 20 april 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 20 april 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 27 april 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 04 mei 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 11 mei 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 18 mei 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 25 mei 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 01 juni 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 08 juni 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 15 juni 2021 - 14:00 - 17:00
Wanneer: 13 sessies vanaf donderdag 16 september 2021 Bekijk alle data
 • donderdag 16 september 2021 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 30 september 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 12 oktober 2021 - 09:30 - 12:30
 • donderdag 21 oktober 2021 - 14:00 - 17:00
 • dinsdag 09 november 2021 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 18 november 2021 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 02 december 2021 - 09:30 - 12:30
 • donderdag 16 december 2021 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 13 januari 2022 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 27 januari 2022 - 09:30 - 12:30
 • donderdag 10 februari 2022 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 24 februari 2022 - 14:00 - 17:00
 • donderdag 10 maart 2022 - 14:00 - 17:00
Wanneer: 15 sessies vanaf woensdag 22 september 2021 Bekijk alle data
 • woensdag 22 september 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 29 september 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 06 oktober 2021 - 09:30 - 12:30
 • woensdag 13 oktober 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 20 oktober 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 27 oktober 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 10 november 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 17 november 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 24 november 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 01 december 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 08 december 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 15 december 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 22 december 2021 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 12 januari 2022 - 14:00 - 17:00
 • woensdag 19 januari 2022 - 14:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.