Amelior blog betreffende CLP

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening

Deze Vlarem-trein 2013 wijzigt diverse besluiten, waaronder Vlarem I en II en zijn bijlagen alsook het Vlarel (Vlaams reglement inzake erkenningen betreffende het leefmilieu). Het maakt de Vlaamse milieuwetgeving conform met de nieuwe etikettering van producten volgens de CLP-verordening. Ook op vlak van veiligheid is er een impact, gezien de omzetting van de Seveso III-richtlijn, de geactualiseerde brandvoorschriften voor schouwspelzalen en muziekactiviteiten en de risicotoetsing voor LPG-tankstations.

15/09/2014 - Breeur Ben
CLP