Modelleren van processen

februari 2004

Processen die waarde creëren in een organisatie zijn van kritisch belang. Dergelijke processen komen dus meestal in aanmerking voor optimalisatie.

Een belangrijke stap in die optimalisatie is de analyse van die kritische processen. Ze omvat meestal de beschrijving van de wijze waarop dergelijke kritische bedrijfsprocessen verlopen, dikwijls in de vorm van stroomschema's. Met ondersteunende tekenpakketten werd (wordt) vaak een spaghetti van rechthoeken, ruiten of andere vormen en pijlen met weinig structuur en methodologie bekomen. Samenhang is dikwijls ver te zoeken en de bruikbaarheid ervan, zeker op termijn, is twijfelachtig. De analyse van kritische bedrijfsprocessen kan professioneler via het gebruik van tools voor procesmodellering (ARIS, Mavim …enz.). Ze dwingen de gebruiker tot meer bezinning voor hij zich stort in het kluwen van activiteiten en verbanden die gepaard gaan met het in kaart brengen van processen. Een basisvoorwaarde voor een goed gebruik van tools voor procesmodellering is de keuze van de te hanteren methodologie en het op voorhand vastleggen van afspraken en conventies. Dit komt ten goede aan de degelijkheid, coherentie en (her)bruikbaarheid van de resulterende procesmodellen. Daar waar voorheen het in kaart brengen van processen dikwijls in het kader stond van procedures en ISO-certificatie met verder beperkte toegevoegde waarde, biedt procesmodellering bijkomende mogelijkheden zoals: 

  • optimalisatie van processen (b.v. kortere doorlooptijden, minder kosten) door analyse van rapporten of door een verder doorgedreven vorm 'what-if analyses' via processimulatie; 
  • koppeling tussen processtappen/taken en functies/rollen van medewerkers waardoor verantwoordelijkheden, functie-inhoud en vereiste competenties/kennis verder geoptimaliseerd kunnen worden; 
  • het kunnen visualiseren van de processen en hun samenhang op verschillende niveaus van detaillering; 
  • recuperatie van procesanalyses in het kader van informatisering; 
  • … 

De initiële investering in tijd en kost nodig om de processen te modelleren is groter, maar de vruchten die geplukt kunnen worden hebben het potentieel om talrijker, (veel) groter en wederkerend te zijn.