Amelior blog betreffende Milieu & Energie

Artikel

Het belang om gevaarlijke stoffen te (h)erkennen

De coronapandemie stelt heel wat bedrijven voor grote uitdagingen en heeft een grote impact op hun activiteiten. Om de verspreiding van dit virus tegen te gaan is het noodzakelijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden en dat deze bovendien strikt opgevolgd worden.

23/04/2020 - Beerens Herlinde
Blogpost

Bijscholing Milieucoördinator en Energiemanagers belooft een succes te worden

Naar goede gewoonte gaat onze bijscholing voor milieucoördinatoren en energiemanagers door op 20 maart 2018, in Lokeren. In deze editie hebben we ook weer enkele interessante gastsprekers kunnen strikken die, naast de gebruikelijke bijscholing rond de recentste wijzigingen in de milieu- en energiewetgeving, komen spreken over de thema’s energie, mobiliteit en (ver)bouwen voor organisaties.

22/02/2018 - Platteau Lander
Case

ISO is geen last meer, wel een handig werkinstrument

AutoJet Technologies is een van de eerste bedrijven in ons land die een ISO 14001- én ISO 9001-certificaat versie 2015 op zak heeft. De specialist in spraysystemen kon daarvoor rekenen op de hulp van Amelior. Hoe evalueren de betrokkenen het traject? En welke impact hebben de nieuwe normen op de organisatie?

16/12/2016 - Vanoost Hermien

Waarom TE Connectivity samen met Amelior interne audits doet

Als preventieadviseur waakt Dany Wille over de toepassing van de veiligheids- en milieunormen bij TE Connectivity. Om de pijnpunten op te sporen, voert hij samen met Amelior vier à vijf keer per jaar een interne audit uit. “Een externe consultant bekijkt ons werk met een objectieve blik. Daar leren we uit.”

08/12/2015 - Edelynck Frank

Opmerkelijk: afvalverwerker haalt in 1 jaar tijd ISO 9001 én ISO 14001

Om klanten en bewoners nog betere veiligheids- en milieugaranties te geven, besliste afvalverwerkingsintercommunale Imog te werken volgens de strenge ISO 9001- en ISO 14001-normen. Onder impuls van Amelior slaagde de organisatie er bijzonder snel in de bijhorende certificaten te behalen.

12/10/2015 - Edelynck Frank

Enkele milieu- en veiligheidsdeadlines, nam u al de juiste actie ?

Met de start van het nieuwe jaar worden enkele wettelijke beslissingen uit het verleden van kracht en ook de komende maanden staan er enkele op de agenda. Hierna volgt een niet-volledig overzicht van belangrijke milieu-, veiligheids- en gezondheidsdeadlines waarbij actie verwacht wordt. Amelior kan u daarbij helpen.

04/02/2015 - Breeur Ben

Laatste REACH registratiegolf treft KMO´s

Het acroniem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is al goed ingeburgerd sinds het van kracht werd in 2007. Maar toch hebben veel bedrijven, en met name de KMO´s, nog veel vragen over hun verplichtingen. Meer zelfs, ze beseffen niet altijd dat ze zelf ook hun rol moeten opnemen in het REACH-verhaal.

13/01/2015 - Beerens Herlinde

Fusie milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning een feit

Op 23 oktober 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is een officieel startschot gegeven aan de fusie tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning (of verkavelingsvergunning). Dit decreet is echter nog maar een kaderdecreet dat nog uitvoeringsbesluiten nodig heeft voor de volledige omzetting ervan in de praktijk.

23/10/2014 - Breeur Ben

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening

Deze Vlarem-trein 2013 wijzigt diverse besluiten, waaronder Vlarem I en II en zijn bijlagen alsook het Vlarel (Vlaams reglement inzake erkenningen betreffende het leefmilieu). Het maakt de Vlaamse milieuwetgeving conform met de nieuwe etikettering van producten volgens de CLP-verordening. Ook op vlak van veiligheid is er een impact, gezien de omzetting van de Seveso III-richtlijn, de geactualiseerde brandvoorschriften voor schouwspelzalen en muziekactiviteiten en de risicotoetsing voor LPG-tankstations.

15/09/2014 - Breeur Ben
CLP

High Level Structure als leidraad voor ISO 14001 en nieuwe ISO 45001

In het artikel van juni 2013 informeerden we u eerder over de gemeenschappelijke structuur (‘High Level Structure’ of ‘HLS’) en de identieke basiseisen en -terminologie voor de managementsysteemnormen die het hart vormen van het plug-in model waarop onderwerp- en sectorspecifieke aanvullingen kunnen worden gegeven. In dat kader schetsen wij hieronder de wijzigingen in de ISO 14001 en de ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001.

15/07/2014 - Uyttenhove Thierry

De brouwerij van Westmalle : Een monnikenwerk

Als eindwerk van zijn opleiding tot milieucoördinator B berekende Geert Pierlet de ecologische voetafdruk (carbon footprint) van de Brouwerij der Trappisten van Westmalle. Daarvoor moesten alle mogelijke emissiefactoren in kaart worden gebracht.

14/04/2014 - Edelynck Frank

Risicoanalysesystemen voor blootstellingsscenario´s op de werkvloer

Het KB Chemische Agentia vraagt aan werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer er op de werkplaats chemische agentia aanwezig zijn die risico´s kunnen opleveren voor de werknemers.

10/10/2013 - Beerens Herlinde

Het nieuwe ISO-managementsysteemmodel.

De HLS moet ervoor zorgen dat ISOmanagementsystemen beter aansluiten op de strategie en ‘governance' van organisaties en onderdeel gaan uitmaken voor ‘normale' bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben.

26/06/2013 - Uyttenhove Thierry

ISO 50001 en de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

Na lange onderhandelingen is er meer duidelijkheid gekomen rond de opvolger van het audit- en benchmarkconvenant: de energiebeleidsovereenkomst.

16/10/2012 - Uyttenhove Thierry

De doorbraak van ecodesign

Ecodesign leeft: het integreren van de milieu-aspecten in het ontwerp van producten wordt gezien als hét middel van de toekomst om de milieulast en hoeveelheid afval te beperken. Terwijl men vroeger enkel keek naar de milieu-impact op het ogenblik van afdanken van het product, is de trend nu om op milieuvlak zo goed mogelijk te scoren in alle fases van de levenscyclus.

31/08/2012 - Beerens Herlinde

ISO 14006: nieuwe norm ondersteunt ecodesign

In september 2011 werd in de 14000-reeks rond milieumanagementsystemen de norm ISO 14006 met betrekking tot ecodesign gepubliceerd. Het gaat hier om een norm die vooral richtlijnen geeft rond het integreren van ecodesign in een milieumanagementsysteem.

31/08/2012 - De Witte Franky

Bereken uw ‘Carbon Footprint'

In de strijd tegen klimaatsverandering worden begrippen als duurzaam ondernemen, ecologische voetafdruk, maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ecodesign, CO2-prestatieladder e.d. veel gebruikt door ondernemingen. Zoals bij alle aspecten van de bedrijfsvoering is er pas echt sprake van een actief beheer als de milieu-effecten ook kwantificeerbaar zijn.

31/08/2012 - Van den Broecke Dirk

Ceca: energieverbruik daalt met 20 procent

Toen Ceca Belgium na de implementatie van ISO 50001 de balans opmaakte, bleek het energieverbruik beduidend te zijn verminderd na een aantal eerder kleine investeringen en quick wins.

31/08/2012 - Edelynck Frank

Guenther Bakeries: met ISO 50001 naar minder CO2-uitstoot

Dat de energienorm ISO 50001 aan belang wint is niet meer dan logisch. Er is de groeiende milieubekommernis en natuurlijk de prijs van de brandstoffen. Via opleiding en advies heeft Amelior al verschillende ondernemingen ondersteund bij het halen van het ISO 50001-certificaat. Eerder berichtten we al over het certificatietraject van Coca Cola Enterprises, ditmaal bieden we u nog twee praktijkgetuigenissen, te beginnen met Guenther Bakeries.

31/08/2012 - Edelynck Frank

Toxicologie in opmars

Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, … is de maatschappelijke behoefte aan toxicologische expertise in de laatste jaren sterk toegenomen.

22/08/2012 - Beerens Herlinde

Straks ISO 50001 in alle vestigingen van Coca-Cola Enterprises, Inc.

Coca-Cola Enterprises, Inc. (CCE) heeft een ISO 50001-certificaat voor zijn productievestigingen in Chaudfontaine, Duinkerken (Frankrijk) en Wakefield (VK) en heeft beslist om tegen eind 2013 alle 17 vestigingen van de groep te laten certificeren.

25/01/2012 - Ooms Peter

Het uitgebreide veiligheidsinformatieblad

De REACH verordening  verplicht bedrijven in Europa informatie over de eigenschappen en risico's van stoffen te verzamelen en te verspreiden, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt doorheen de waardeketen. REACH wijzigt dan ook grondig de communicatie met betrekking tot chemische producten doorheen de keten. Zo worden sinds 2011 stelselmatig nieuwe, uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH en die in - het kader van de registratie - een chemische veiligheidsbeoordeling (incl. blootstellingsbeoordeling) hebben uitgevoerd. In hetgeen wat volgt wordt de inhoud van een dergelijk uitgebreid VIB toegelicht alsook worden de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een dergelijk uitgebreid VIB voor een geregistreerde stof, besproken.

16/01/2012 - Vandebroeck Steven

De milieucoördinator na VLAREL

Op 19 november 2010 keurde de Vlaamse regering het nieuwe Vlaamse reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu – kortweg VLAREL – definitief goed. Daarmee werden ook in VLAREM bepalingen met betrekking tot erkenningen aangepast.

02/12/2011 - Ledoux Lindsey

ISO 19011:2011 biedt vernieuwde kijk op auditeren

Een goed functionerend managementsysteem is van toenemend belang voor een goede invulling van het duurzaam functioneren van organisaties: het behalen van de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, …

23/11/2011 - Uyttenhove Thierry

ISO 50001: internationale norm voor energiemanagement

Voor energiemanagement verscheen op 15 juni 2011 een nieuwe norm, de ISO 50001. De norm zal vele organisaties helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen, hun werkingskosten te reduceren en hun impact op de klimaatsveranderingen te verminderen. Voor bedrijven en organisaties die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is de energienorm een belangrijke troef.

22/08/2011 - Van den Broecke Dirk

Internationale norm voor energiemanagement ISO50001 op komst

Voor energiemanagement verschijnt op 15 juni 2011 een nieuwe norm, de ISO 50001. Gezien tegen het licht van de stijgende energieprijzen komt de publicatie juist op tijd. De norm zal vele organisaties helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen, hun werkingskosten te reduceren en hun impact op de klimaatsveranderingen te verminderen. Voor bedrijven en organisaties die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is de energienorm een belangrijke troef.

13/03/2011 - Van den Broecke Dirk

CLP-verordening: wat verandert er?

Globally Harmonised System (GHS) is een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Dit systeem is ontworpen door de Verenigde Naties. In Europa is het op 31 december 2008 gepubliceerd als de CLP (Classification, Labelling and Packaging)-verordening.

02/12/2010 - Beerens Herlinde

Tyco Electronics: Interne audits: verbeterkansen bij uitstek

Dany Wille, preventieadviseur bij Tyco Electronics Oostkamp, vindt dat interne audits een belangrijk middel vormen om managementsystemen te verbeteren. Om die audits op het vlak van veiligheid en milieu te optimaliseren, laat het bedrijf ze ondersteunen door Amelior.

24/08/2010 - Edelynck Frank

Drukkerij Goldprint : ISO 14001 uit vrije wil

Voor Amelior was drukkerij Goldprint de 75ste begeleiding naar ISO 14001. Reden genoeg voor een interview. “Milieubewustzijn creëren is het moeilijkste aspect van het ISO 14001-traject,” aldus Philippe Grillet, QA manager van het bedrijf.

24/08/2010 - Edelynck Frank