Opslag van gevaarlijke stoffen, de Vlarem-trein 2013 heeft wel wat gevolgen

oktober 2015

Milieuvergunning

(Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening)

U heeft een milieuvergunning met daarin opgenomen de opslag van gevaarlijke stoffen? Maak u niet druk. Want deze Vlarem-trein huldigt het principe ‘wat is vergund, blijft vergund'. U moet dus niet meteen een nieuwe milieuvergunning aanvragen of uw bestaande milieuvergunning wijzigen. Op voorwaarde natuurlijk dat de actuele milieuvergunning uw huidige bedrijfssituatie dekt. Heeft u sinds het bekomen van uw vergunning uitbreidingen gedaan, bent overgeschakeld op andere producten, grondstoffen of hulpstoffen, dan is het misschien niet onverstandig om uw milieuvergunning in de komende maanden tegen het licht te houden. Ook de manier waarop uw vergunning is aangevraagd, kan van belang zijn, zoals volgend artikel u zal duidelijk maken.

Nieuwe indeling in rubrieken

De rubriekenlijst in bijlage 1 van Vlarem 1, basis voor de indeling van bedrijven in 3 klassen wat de milieuvergunning betreft, wordt volledig herzien, en dan voornamelijk deze die betrekking heeft op de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt de volledige scope van de CLP-verordening overgenomen, wat maakt dat het toepassingsgebied van Vlarem uitbreidt. Men deed dit ook met het oog op de toekomstige wijzigingen van CLP, daar deze wetgeving ten minste 2-jaarlijks wordt herzien.

Overgangstermijn

De wijzigingen van Vlarem die betrekking hebben op het gebruik en de opslag van producten, worden pas van kracht op 1 juni 2015. Dat heeft er mee te maken, dat de CLP-verordening waarop deze wijzigingen gebaseerd zijn, momenteel ook nog in een overgangsfase zit. Op dit moment moeten enkel de zuivere stoffen worden ingedeeld volgens de CLP-verordening (dit is zo sinds 1 december 2010). Voor de mengsels hebben de fabrikanten en invoerders nog tijd tot 1 juni 2015. Vanaf die dag dienen de etiketten op alle verpakkingen van gevaarlijke stoffen (zowel de zuivere stoffen als de mengsels) voorzien te zijn van de nieuwe ruitvormige gevaarsymbolen met rode rand en witte achtergrond in plaats van de oranje vierkanten. Het nieuwe principe is ook dat de indeling van gevaarlijke stoffen in Vlarem vanaf 1 juni 2015 volledig gebaseerd wordt op de gevaarsymbolen aanwezig op de verpakking van een stof. Zo beoogt deze wetswijziging het voor iedereen eenduidiger te maken, zeker voor de werknemers op de werkvloer.

2 symbolen per verpakking

Omwille van de eenvoud is ervoor gekozen om wat betreft de vaste stoffen en vloeistoffen de subrubrieken te omschrijven op basis van deze nieuwe gevaarsymbolen. Er is dus bijvoorbeeld zo'n subrubriek voor de opslag van meer dan 100 kg vaste stoffen of vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu en die dan ook het symbool milieugevaarlijk op het etiket staan hebben. Bevat het etiket op de verpakking geen gevaarsymbool, dan is het product niet ingedeeld en dus niet vergunningsplichtig. Bevat het etiket daarentegen meerdere gevaarsymbolen, dan dient dit product ook respectievelijk in alle overeenkomstige subrubrieken ingedeeld te worden. Volgens studies bevatten de producten op de markt gemiddeld iets minder dan 2 symbolen. Deze nieuwe vorm van meervoudige rubricering heeft als gevolg dat de opslag van 1 ton van een product met 2 gevaarsymbolen, ook in 2 subrubrieken terecht komt en dat in de milieuvergunning ook beide subrubrieken dienen aangevraagd te worden. Het lijkt dan dat er 2 ton product wordt opgeslagen, terwijl het nog steeds over slechts 1 ton gaat. Het wordt dan ook een hele kluif bij een openbaar onderzoek om aan de omwonenden duidelijk te maken dat het niet over een verdubbeling in hoeveelheid gaat, maar wel over éénzelfde stof in 2 subrubrieken. Anderzijds wordt deze meervoudige rubricering wel gecompenseerd met een verdubbeling van de drempels in de subrubrieken van Vlarem I.

Vooruitzien

Aan de exploitant wordt opgelegd om tegen 1 december 2015 te beschikken over een document waarin vermeld wordt onder welke subrubrieken van de nieuwe indelingslijst aangepast aan het CLP, het bedrijf valt. Dit document dient men ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheid. Enkel Seveso-inrichtingen dienen dit document aangetekend op te sturen naar de afdeling Milieuvergunningen van LNE (zie art. 635 van het wijzigingsbesluit).

Heeft u een milieuvergunning waarbij in de aanvraag de producten met naam vermeld staan, dan heeft de wijziging van de gevaarsymbolen vermoedelijk geen invloed op u. Immers, als u 2 ton van product X heeft vergund, dan is het door middel van de oude (met de oude oranje symbolen) en de nieuwe (met de nieuwe ruiten) veiligheidsfiche zeer eenvoudig aan te tonen dat het over hetzelfde product gaat, ondanks dat de symbolen wijzigen, of dat er zelfs meer symbolen op de verpakking staan, waardoor u in meerdere subrubrieken valt. In dat geval, zal enkel de milieuvergunning aangepast worden volgens de nieuwe rubriek 17 bij de eerstvolgende milieuvergunningsaanvraag of mededeling van kleine verandering.

Heeft u echter een milieuvergunning waarbij in de aanvraag ‘2 ton schadelijke stoffen' zijn opgeslagen op uw terrein, zonder vermelding van de productnaam, dan kan u misschien best in actie komen. Door de meervoudige rubricering krijgt dit product er mogelijks nog 2 andere subrubrieken bij (gemiddeld 3 gevaarsymbolen per stof). Daarnaast zijn de oude en nieuwe indelingsgrenzen niet identiek. De symbolen worden zo niet steeds één op één omgezet. Een schadelijke stof kan zo mogelijks volgens de nieuwe indeling een toxische stof worden, ondanks dat het over identiek dezelfde stof gaat, die u al jaren bij dezelfde leverancier aankoopt. En voorheen paste Vlarem het principe van de hoofdeigenschap toe, waarbij men het belangrijkste gevaar ging selecteren indien er meer dan 1 gevaarsymbool op de verpakking stond. Daar wordt nu vanaf gestapt en men houdt rekening met alle gevaarsymbolen.

Begin er tijdig aan

Maak de vertaalslag van de oude indeling in de subrubrieken van rubriek 17 (opslag van gevaarlijke stoffen) naar de nieuwe indelingslijst volgens CLP tijdig. U moet dit sowieso doen tegen 1 december 2015. Maar het biedt voordelen om deze al te doen enkele maanden voor 1 juni 2015. Indien u dan vaststelt dat er een te groot verschil zit tussen de nieuwe indeling en deze opgenomen in uw huidige milieuvergunning, kan u nog actie ondernemen voor 1 juni 2015. Deze actie volgens de huidige voorwaarden is met grote waarschijnlijkheid eenvoudiger dan een nieuwe vergunningsaanvraag te moeten doen volgens het nieuwe systeem. Bewaar daarbij zeker uw huidige veiligheidsinformatiebladen, die deel van uw ‘bewijsdossier' uitmaken om de ‘oude' situatie te kunnen aantonen.

Hulp nodig ?

Amelior staat klaar om u bij te staan voor zowel het maken van de vertaalslag van de oude naar de nieuwe indeling als voor de daaruit voortvloeiende wenselijke aanpassing van uw milieuvergunning. Door het samenstellen en indienen van het juiste dossier bij de bevoegde (milieu-)overheid, zorgen we ervoor dat u weer lange tijd op uw 2 oren kan slapen. Aanvullend kunnen we daarbij de conformiteit van uw opslag bekijken, zowel vanuit milieu- (denk aan inkuiping of keuring van vaste tanks) als veiligheidsoogpunt (verplichtingen i.v.m. brandweerstand bij opslag van ontvlambare of brandbare stoffen). Zonder te vergeten dat u bij Amelior ook terecht kan voor opleidingen rond chemische stoffen, zoals deze van de chemische basisbegrippen, CLP, de nieuwe veiligheidsinformatiebladen begrijpen, …

Ben BREEUR is Ingenieur Elektromechanica en behaalde zowel een niveau 1 Preventieadviseur als niveau A Milieucoördinator. Vanuit zijn achtergrond heeft hij een ruime ervaring in diverse sectoren (technisch onderhoud, petrochemie, pharmacie, voeding, energievoorziening, printing, …) en ook als consultant veiligheid, gezondheid en milieu kan hij bouwen op een brede ervaring.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...