Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Op 19 maart publiceerde het ‘Official Journal of the European Union’ het uitvoerings-besluit van 18 maart 2019 ((EU) 2019/436) van de Europese Commissie. Dit uitvoeringsbesluit is ter ondersteuning van machinerichtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad. Hierin zit ook een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de machinerichtlijn 2006/42/EG.
machine

Wat direct in het oog springt is dat de geharmoniseerde norm EN ISO 12100:2010 werd geschrapt uit de lijst. Zij voldoet niet langer aan de beoogde eisen die in Richtlijn 2006/42/EG zijn vastgelegd. Dit gegeven moeten we voorzichtig benaderen gezien de informatieve brief van 28/03/2019 van Joanna Frankowska (Project Manager – Manufacturing - Standardization & Digital Solutions). Daarin stelt zij dat het schrappen van de ISO12100:2010 uit de lijst van geharmoniseerde normen een 'editorial error' is. De norm zou dus nog steeds van toepassing zijn.

Voor alle duidelijkheid, het volgen van de geharmoniseerde normen is niet verplicht. Producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden wel verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). De lidstaten dienen het vrije verkeer van dergelijke producten te accepteren.

Drie geharmoniseerde normen

Er zijn drie types geharmoniseerde normen die een vermoeden van overeenstemming met Richtlijn 2006/42/EG vestigen.

In type A-normen worden basisbegrippen, terminologie en ontwerpbeginselen omschreven die van toepassing zijn op alle categorieën machines. De toepassing van alleen deze normen, hoewel ze een essentieel kader voor de correcte toepassing van Richtlijn 2006/42/EG vormen, is niet voldoende om voor overeenstemming met de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van Richtlijn 2006/42/EG te zorgen. Daarom zorgt dit niet voor een volledig vermoeden van overeenstemming.

Type B-normen hebben betrekking op specifieke aspecten van de veiligheid van machines of op specifieke typen veiligheidsmaatregelen. Deze kunnen worden toegepast op een breed scala aan categorieën machines.  De toepassing van de specificaties van type B-normen verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van Richtlijn 2006/42/EG waarop ze betrekking hebben wanneer een type C- norm of de risicobeoordeling van de fabrikant aantoont dat een door de type B-norm beschreven technische oplossing voor de desbetreffende categorie machines of het desbetreffende model toereikend is. De toepassing van type B-normen die specificaties geven voor veiligheidscomponenten die onafhankelijk in de handel worden gebracht, verleent een vermoeden van overeenstemming voor de desbetreffende veiligheidscomponenten en voor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop de normen betrekking hebben.

Type C-normen geven specificaties voor een gegeven categorie machines. De verschillende typen machines die tot de categorie machines behoren die door een type C-norm worden bestreken, hebben een vergelijkbaar bedoeld gebruik en brengen vergelijkbare gevaren met zich mee. Type C-normen kunnen verwijzen naar type A- of type B-normen, waarbij wordt aangegeven welke specificaties van de type A- of type B-norm op de desbetreffende categorie machines van toepassing zijn. Wanneer voor een gegeven aspect van de machineveiligheid een type C- norm afwijkt van de specificaties van een type A- of type B-norm, prevaleert de type C-norm (boven de specificaties van de type A- of type B-norm). De toepassing van de specificaties van een type C-norm op basis van de risicobeoordeling van de fabrikant verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van Richtlijn 2006/42/EG waarop de norm betrekking heeft. Bepaalde type C-normen zijn georganiseerd in een reeks delen, waarbij in deel 1 van de norm algemene specificaties worden gegeven, die van toepassing zijn op een familie van machines, en in andere delen van de norm specificaties voor specifieke categorieën machines worden gegeven ter aanvulling of wijziging van de algemene specificaties van deel 1. Voor type C-normen die op deze manier zijn georganiseerd, wordt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van Richtlijn 2006/42/EG verleend door toepassing van het algemene deel 1 van de norm, samen met het relevante specifieke deel van de norm.

Meer info?

Franky De Witte
Franky De Witte
Consultant / trainer