VCA 2004/04

mei 2007

De nieuwe versie van de VCA-checklist is beter gestructureerd en betrouwbaarder dan zijn voorgangers.

De VCA, Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, is al aan zijn vierde editie toe. De VCA ontstond omdat samenwerking met contractors voor opdrachtgevers specifieke risico's inhoudt. Steeds meer opdrachtgevers beheersen deze risico's door enkel nog samen te werken met contractors waarvan op een objectieve manier hun veiligheidsbeheersysteem wordt getoetst.

Recent onderzoek toont aan dat dergelijke aannemers hun veiligheidsprestaties sterk verbeteren (tot 50 % minder ongevallen).

De nieuwe versie VCA 2004/04 is beter gestructureerd. Daarenboven werkt men per vraag met minimumeisen, zodat de eenduidigheid en dus ook de betrouwbaarheid hoger zal liggen. De nieuwe VGM 2004/04 kent een nieuwe hoofdstukindeling.

Voor de kleine bedrijven en voor bedrijven die vooral veel kleinere projecten hebben zijn de eisen voor het houden van toolboxmeetings en overleg inzake veiligheid, gezondheid en milieu tussen directie en personeel beter hanteerbaar geworden voor de kleine bedrijven en voor bedrijven die vooral veel kleinere projecten hebben.

Overgangsbepalingen

De basis voor nieuwe contracten voor VCA-certificatie vanaf 1 maart 2004 is de VCA versie 2004/04.

Contracten voor (her)certificatie die afgesloten zijn vóór 1 maart 2004 mogen nog worden gebaseerd op de oude versie (VCA versie 2000/03). Er worden vanaf 1 september 2004 wel geen nieuwe VCA-certificaten meer verstrekt op basis van de versie 2000/03.

Tussentijdse audits worden altijd afgehandeld op basis van de VCA-versie die is gehanteerd bij de initiële audit.

Na 1 september 2004 kan verlenging van certificatie alleen nog plaatsvinden op basis van de nieuwe versie.

12 hoofdstukken

De checklist bevat nu 12 hoofdstukken en kent ‘mustvragen' (*/**) en ‘aanvullende vragen' (^). Elke vraag is onderverdeeld in de doelstelling van de vraag, de minimumeisen om te voldoen aan de vraag en de documenten die voorgelegd moeten worden. Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan.

In onderstaande tabel zijn de hoofdstukken opgenomen met vermelding van het aantal mustvragen en aanvullende vragen. De meeste vragen zijn opgesplitst in vragen die zowel voor de VCA* als de VCA** van toepassing zijn en vragen die enkel voor VCA** van toepassing zijn.

Hoofdstuk

vragen

*/**

**

^

1 Veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beleid en organisatie, management-betrokkenheid

6

2

3

1

2 VGM- risicoanalyses/actieplan

4

3

1

0

3 Opleiding, voorlichting en instructie

9

7

0

2

4 Veiligheids-, gezondheids- en milieucommunicatie en overleg

2

1

0

1

5 VGM-projectplan

5

0

3

2

6 Milieuzorg

3

2

0

1

7 Voorbereiding op noodsituaties

3

2

0

1

8 Veiligheids-, gezondheids- en milieu- inspecties

2

1

0

1

9 Bedrijfsgezondheidszorg

4

2

0

2

10 Aanschaf en keuring van materialen, materieel/middelen

2

2

0

0

11 Inkoop van diensten

2

-

-

2

12 Melding, registratie en onderzoek van incidenten

4

2

2

0

Zes belangrijke nieuwigheden

  1. Milieuzorg: aan milieu wordt een apart hoofdstuk gewijd
  2. Projecten: er wordt een scherper onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en projecten met werklocaties;
  3. Bundeling van vragen (b.v. hoofdstuk 4 Overleg: werkgever-werknemers, op directieniveaus, toolboxmeetings);
  4. Beoordeling door het management;
  5. Werken met onderaannemers en uitzendkrachten: bij onderaanneming moet zeker gesteld worden dat op de werkvloer aan de VCA-eisen wordt voldaan (m.a.w. het eisen van VCA* voor de onderaannemers van de VCA-aannemer). Dit is in deze versie van de VCA nog geen mustvraag. Aangekondigd wordt dat dit per 01/01/2008 een mustvraag zal worden. Een zelfde benadering is gekozen voor wat betreft de VCU. Aanbevolen is om uitzendkrachten van VCU-gecertificeerde uitzendbureaus in te huren. Per 01/01/2008 is dit een mustvraag;
  6. Risicovolle taken (zie kader).
REGISTER VAN RISICOVOLLE TAKEN

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in deze versie van de VCA is het ‘Register van Risicovolle Taken'.

“Alle medewerkers moeten beschikken over specifieke kennis en kunde, gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken.” Vanaf 1 februari 2004 (= datum publicatie VCA 2004/04) en dit zowel voor certificatie volgens versie 2004/04 als volgens versie 2000/03, moeten bedrijven dit aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het Register van Risicovolle Taken.

Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen.

Het register kan hierbij richtinggevend zijn maar is (nog) geen absolute verplichting. Vanaf 1 februari 2005 moet het register wel gevolgd worden. Dit betekent dat voor een aantal gedefinieerde risicovolle taken (met eind-en toetstermen) een toetsing via een erkend centrum zal moeten gebeuren. In eerste instantie zal het enkel gaan om een aantal risicovolle taken in de (petro)chemie. Voor andere niet in het register gedefinieerde risicovolle taken zal de contractor zoals voorheen zelf opleidings- en ervaringseisen moeten vaststellen. Hij kan zich hiertoe inspireren op het register risicovolle taken, opleidingsgids PVI, sectorale opleidingen,...

Verdere informatie betreffende de nieuwe versie van de VCA kunt u vinden op de website van de SSVV: www.ssvv.nl  en op de Belgische website van vzw BeSaCC-VCA: www.besacc-vca.be