Nieuwe Europese verordening rond persoonlijke beschermingsmiddelen

april 2016

In het Europees Publicatieblad van 31 maart 2016 werd de E.U.-verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad gepubliceerd. Deze nieuwe verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking. Dit is in de praktijk op 21 april 2016.

Een verordening en geen richtlijn

Wat direct opvalt is dat het hier niet meer gaat om een richtlijn maar wel om een verordening. In de praktijk betekent dit dat de tekst niet moet opgenomen worden in de nationale wetgeving en dat ze direct van kracht is in alle Europese lidstaten. De nationale lidstaten zullen wel hun bestaande nationale wetgeving inzake PBM moeten intrekken.

In de verordening werd voor alle lidstaten een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. Dit houdt in dat op 21 april 2018 de verordening rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle Europese lidstaten. Met de publicatie van deze nieuwe verordening komt de huidige Europese PBM- richtlijn 89/686 te vervallen. Hierdoor zullen de wettelijke bepalingen inzake het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten in lijn gebracht worden met de inhoud van de nieuwe verordening.

Breed toepassingsgebied

De nieuwe PBM-verordening heeft een breder toepassingsgebied dan de vroegere PBM-richtlijn. Dit komt doordat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water werd geschrapt. De lijst van categorie 3 producten werd herzien en waar nodig verder uitgebreid of aangepast.

Wijzigingen

Voor de fabrikanten zullen de geldigheid en procedure van keuringen wijzigen. Voor de eindgebruiker, en in het bijzonder de preventieadviseur, is er ook een interessante wijziging. Daar waar men, volgens de oude PBM-richtlijn, de EG-verklaring van overeenstemming moest opvragen bij de fabrikant, bepaalt de nieuwe verordening dat de EU-conformiteitsverklaring altijd bij het PBM zal moeten meegeleverd worden.

Bij de herziening van de wettelijke bepalingen werden ook drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen licht aangepast en dit om misverstanden en verwarring te voorkomen. Belangrijk om te onthouden is dat de nieuwe verordening van toepassing wordt op alle verkoopsvormen dus ook de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen via het internet.

De nieuwe PBM-verordening is ook in overstemming gebracht met het nieuwe wetgevende kader voor Europese economische richtlijnen / verordeningen. Belangrijke wijziging op dit vlak is o.a. het aanscherpen van de rol van markttoezicht. Bij het in voege treden van de nieuwe verordening zullen niet alleen de fabrikant en hun wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk zijn voor de conformiteit van het PBM maar ook importeurs en distributeurs zullen in dit verhaal hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Downloaden

Wie dat wil, kan de pdf van de verordening integraal downloaden door hier te klikken.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...