Kaizen Blitz – Significante verbetering in 1 week!

Amelior-aanpak:

Kan je je voorstellen dat het mogelijk is om in een tijdspanne van amper één week: 

 • Het aantal bewegingen van mensen en papierwerk in een proces te reduceren met 80%?
 • De werkinhoud van een proces te reduceren met 40%?
 • De cyclustijd van een proces met 90% te verminderen?

Het klinkt onmogelijk om dergelijke doorbraken te bereiken in zo'n korte tijd ; maar de zeer krachtige methode Kaizen Blitz kan een antwoord bieden.

Een van de belangrijkste problemen die we vandaag bij organisaties zien wanneer die processen willen verbeteren, is dat het volledige verbeteringstraject gespreid wordt over meerdere maanden met vergadermomenten van 1 of 2 uur per week. Dit zorgt voor wat sleet op het enthousiasme van de deelnemers en het blijft zeer moeilijk om het wiel draaiende te houden.

De Kaizen Blitz aanpak is het antwoord op dit probleem wanneer een snelle aanpak van een probleem noodzakelijk is. In een Kaizen Blitz worden teams geconfronteerd met procesverbetering en problem solving in een workshop-omgeving en dit voor een zeer korte periode. Daar het project geconcentreerd is in een korte periode, is het inhuren van een externe facilitator veel eenvoudiger dan het inhuren van externe assistentie voor enkele uren per week.

By the way: Kaizen is Japans voor ‘continu verbeteren'. Blitz is iets dat plots gebeurt. Het klinkt dus als een onmogelijke combinatie, zeker omdat de Japanners zeer sterk de nadruk leggen op het feit dat verbetering moet duurzaam zijn voor een lange periode. In realiteit is het een prachtige combinatie van gedegen technieken om te verbeteren met de wil om significante resultaten te bereiken wanneer je die nodig hebt. In de meeste gevallen is dat meteen….

Deze aanpak wordt nog versterkt door het ‘learning by doing'-principe. Er wordt enkel training gegeven in deze aspecten die het team nodig heeft om iets te bereiken en dat op het moment dat ze daar iets mee aan kunnen. Dit zorgt voor een enorme tijdswinst en het is nog ‘fun' ook.

De basisprincipes worden in het begin praktijkgericht aangeleerd via een simulatiespel. En natuurlijk wordt ook veel aandacht besteed aan de teamspirit.

Uniek maatwerk

Elk Kaizen Blitz-project is uniek maatwerk omdat elk project en elke klant heel specifiek zijn. Geen enkel project is principieel vergelijkbaar of kopieerbaar, maar de rijke ervaring van de Amelior-consultants heeft bijgedragen tot het welslagen van deze unieke benadering en reeds zijn waarde bewezen in diverse sectoren & industrieën!

De krijtlijnen waarbinnen onze Amelior-consultants opereren in de context van een Kaizen Blitz-project, zijn gestoeld op volgende kernwoorden:

Samenwerking: de consultants stippelen op basis van hun voorkennis en ervaring, uiteraard na een grondige screening binnen uw organisatie, een route uit om uw objectieven van het project te behalen. Zij zijn dus in hoofdzaak de organisatoren van het verbeterproces en bieden de tools aan waar nodig, maar altijd in overleg met de klant.

Multidisciplinair: als een project verschillende afdelingen in het bedrijf omvat, wordt doorheen deze afdelingen gewerkt. Hiervoor kan u van de consultants een hoog inlevingsvermogen verwachten in de verschillende afdelingen: productie, research, labo, verkoop, aankoop, logistiek, administratie, …

Analytisch of intuïtief : analytisch vermogen kan aantonen wat er wel en wat er niet is en vormt de grondslag van het project en bevestigt uiteindelijk de voorgelegde resultaten. Met intuïtie kan men creatief zijn en forse doorbraken realiseren. De combinatie van beide is kenmerkend voor een geslaagd Kaizen Blitz-project.

People management: bij veranderingen wordt al te vaak op weerstand gestoten omdat veranderingen aanvaarden nu eenmaal niet de sterkste kant is van de mens. De consultants zijn zich hiervan bewust en nemen dit menselijke aspect gedurende het ganse traject met zich mee. Indien nodig worden consultants-specialisten in people management bij het project betrokken.

Een doordachte projectselectie

Een project kan door uw organisatie voorgelegd worden en de haalbaarheid ervan wordt door onze consultant geëvalueerd. De evaluatie houdt rekening met volgende aspecten:

 • Kan het probleem opgelost worden met de Kaizen Blitz-methodiek? Is de omvang van het project realistisch?
 • Is er een verbeterteam gevormd rond het project?
 • Zijn er voldoende middelen & resources vrijgemaakt voor het project?
 • Zijn de rollen in het project duidelijk geformuleerd?
 • Zijn de verwachtingen van de “outcome” van het project realistisch?
 • Is de tijdspanne waarin het project afgerond moet worden realistisch?
 • Zijn de besparingen terugverdienbaar in functie van de ingeschatte investeringen?

Mogelijks kan uw bedrijf een aantal potentiële projecten oplijsten en wordt in overleg met de consultant gezamenlijk het project geselecteerd.

Indien de grootste verliesposten binnen uw organisatie nog niet in kaart zijn gebracht, kan de consultant in kwestie op basis van een assessment uw organisatie doorlichten en op basis daarvan een aantal potentiële projecten aanbrengen.

Maar de essentiële basisvereisten voor een potentieel geschikt Kaizen Blitz-project zijn alvast projecten:

 • waarvan we een grote opbrengst verwachten (een financiële opbrengst of een verhoging van de klantentevredenheid of van de personeelstevredenheid) ;
 • waar men binnen uw organisatie reeds geruime tijd mee worstelt (vnl. chronische problemen) en geen oplossing voor vindt.

De Amelior Roadmap

Een typisch Kaizen Blitz-project doorloopt 5 stappen en omvat ongeveer 12 dagen over een periode van ongeveer 4 maanden. Bij het begin van het project wordt zoals reeds meegegeven de projectaanpak besproken en worden de mijlpalen en deadlines vastgelegd. Om het welslagen van het Kaizen Blitz-project te garanderen, is het uiteraard essentieel dat zowel de consultant als de betrokkenen binnen uw organisatie zich houden aan de vooraf gemaakte afspraken en mijlpalen binnen elke stap.

1. De voorbespreking (1 dag)

 • Situering van de noodzaak;
 • Oplijsting bestaande methodieken;
 • Oplijsting bestaande KPI's;
 • Toelichting onderkende en aanwezige knelpunten;
 • Toelichting aanwezige en onderkende sterktes;
 • Aanbreng methodiek.

2. Diagnose en masterplan (3 dagen)

 • Bepalen van het/de pilootgebied(en) of methodieken of technieken a.d.h.v. een uitvoerige screening;
 • Keuze van de piloot KPI's;
 • Data verzamelen plus aanleren van de vereiste technieken;
 • Keuze maken van de verbeterdoelen en concretiseren ervan;
 • Continu verbetermethodiek aanleren;
 • Presentatie piloot charter.

3. Evaluatie en voorbereiding workshop (1 dag)

 • Controle van de voorbereidingen;
 • Vastleggen van de te gebruiken data;
 • Vastleggen van de nog uit te voeren activiteiten en te verzamelen data in functie van de uit te voeren workshop.

4. Workshop (5 dagen)

 • ‘learning by doing' op de werkvloer;
 • Uitvoeren van het verbeterproject (DMAIC);
 • Dagelijkse evaluatie van de vorderingen en de leerpunten;
 • Opmaken actiepunten en uitvoeringsplanning;
 • Uitwerken introductie- en beheersplan;
 • Presentatie aan het management.

5. Opvolgen en evalueren (2 dagen)

 • opvolgen van de status van het project;
 • nemen van tussentijdse beslissingen ivm de bijsturing;
 • evalueren en uitrollen van de resultaten.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Karin BASTIAANNET

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be