Basisopleiding Toxicologie

Een stevige basis toxicologie en inzicht in de bijbehorende wetgeving
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf donderdag 18 november 2021
Melle
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Door veiligheidsrisico's voor chemicaliën, biociden, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, ... is er meer vraag naar kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek . 

Begrip van de diverse domeinen binnen de tak humane toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Waarom deze opleiding?

Tijdens de training krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico's van stoffen toegelicht. Ook de relevante  informatiebronnen/kanalen/databanken komen aan bod zodat u weet waar de correcte informatie te vinden is.

Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met toxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis. Een basiskennis chemie en/of biologie is aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding Chemische basisbegrippen. Merk op dat ecotoxicologie of milieutoxicologie in een aparte opleiding wordt behandeld.

Praktijkgerichte oefeningen met het ECETOC-TRA blootstellingsmodel, waarbij u zelf diverse blootstellingen kan simuleren, evalueren op eigen laptop. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze training is geschikt:

 • voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van humane toxicologie, de methodieken om risico´s te identificeren, te analyseren en te beheersen

 • voor wie in aanraking komt met chemische agentia en hun toxiciteit, maar  wie (nog) geen achtergrond heeft in toxicologie.

 • voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers of BPR (Biocide Regulation)-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards … die in aanraking komen met toxicologie en risicoanalyses van chemische agentia, maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied

 • ook voor advocaten, afgevaardigd in de SIEFS van REACH en journalisten die de materie op een correcte manier moeten kunnen weergeven

toxicologie

Inhoud

Dag 1: Basis toxicologie, algemene principes van een risicoanalyse van chemische stoffen

 • Inleiding
  • Wat is toxicologie?
  • Algemene toxicologische principes / definities en begrippen
  • Gevaar versus risico
 • Blootstelling en toxicokinetiek
  • Blootstellingsroute
  • Toxicokinetiek: absorptie, distributie, metabolisme, excretie
 • Toxicodynamiek en effecten
  • Soorten effecten: acute toxiciteit, huid- en oogirritatie en -corrosie, allergische reacties, kankerverwekkende, mutagene en teratogene werking, effecten op voortplanting
  • Dosis-respons relatie
   • probabilistische markt
   • deterministische effecten
  • Interacties tussen stoffen
 • Grenswaarden
  • Begrippen LD50, NOAEL, NOAEC, DNEL, OEL, TWA, STEL, TGG
  • Afleiden van DNEL uit toxicologische gegevens
 • Wetgeving
  • Belgische Codex over Welzijn op het Werk: Titel V. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia + Toepassingsgebied van het KB
  • Toxicologische testen
   • OECD-testen
   • Alternatieve testen

Dag 2: Praktische implementatie en risicoanalyse op de werkvloer

 • Risico-evaluatie
  • Gevarenevaluatie
  • Blootstellingsevaluatie
  • Risico-evaluatie
 • Hoe een risicoanalyse van chemische agentia maken, de verschillende stappen in de risicoanalyse
 • Evaluatie van chemische blootstelling en risico's, praktijkgerichte oefening op metingen, gebruik van ECETOC TRA-blootstellingsmodel
 • Beheersing van de controle aan chemische agentia
 • Uitgebreid informatieblad (e-SDS) als middel voor risicoanalyse en -beheersing op de werkvloer
 • Kadering wetgeving:
  • REACH
  • Belgische Codex over Welzijn op het Werk: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
 • Infobronnen in verband met toxicologische informatie

We vragen om een ​​laptop mee te brengen naar de opleiding zodat u zelf kan oefenen met de informatiebronnen en modellen. Hou er wel rekening mee dat de oefeningen gemaakt worden in Microsoft Excel. Marco's geactiveerde vereisten zijn niet altijd mogelijk niet altijd in Excel voor MAC.

Na de opleiding

Na het volgen van deze 2-daagse opleiding bezit u:

 • een goeie basiskennis over de principes van humane toxicologie
 • de kennis om risico's te identificeren, te analyseren en te beheersen

Docenten

An Vanden Bosch
An Vanden Bosch

An studeerde af aan de KULeuven als Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie. Nadien behaalde ze een doctoraat in de medische wetenschappen. Na een job als registratiespecialist in de agrochemische sector werkt ze momenteel als consultant bij ARCHE. Haar expertise situeert zich voornamelijk op het vlak van risicoanalyses voor mens en milieu in het kader van toelatingsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In 2014 behaalde ze een certificaat als European Registered Toxicologist (ERT).

LinkedIn profiel bekijken
Frederik Verdonck
Dr. Frederik Verdonck

Frederik is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1145 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 975 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 860 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf donderdag 18 november 2021 Bekijk alle data
 • donderdag 18 november 2021 - 09:30 - 16:30
 • donderdag 25 november 2021 - 09:30 - 16:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de basisopleiding toxicologie binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

FigDG-Toxbasis

Voor wie reeds een basiskennis toxicologie heeft  en gevorderd inzicht in toxicologie zoekt

Toxicologie voor gevorderden

Meer info en inschrijvingen